Projekt nowelizacji ustawy 'śmieciowej”.

SEJM RP – nowelizacja ustawy „śmieciowej”.
25 czerwca 2021
Komunikat Krajowej Rady PZD.
29 czerwca 2021

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych – 28.06.2021

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl  w dniu 22.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 1295).

Z analizy sprawozdania ww. Komisji z prac nad przedmiotowym projektem ustawy wynika, że w zakresie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych nie zostały dokonane żadne zmiany w stosunku do projektu nowelizacji  przekazanego przez Ministerstwo Środowiska do Sejmu RP.

W związku z czym, przypominamy, że w przypadku uchwalenia i podpisania ww. projektu ustawy, wejdą w życie następujące niekorzystne dla ROD i działkowców zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

• zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą – 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą – 228,68 zł.

• do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

• mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będzie teraz ponownie rozpatrywany przez Sejm RP. Zgodnie z informacjami na www.sejm.gov.pl, najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 7-8 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej”, jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html  i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie – poprzez kierowanie swoich wystąpień również do pozostałych posłów RP.

Wykaz posłów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 28 czerwca 2021 r.