Komunikat Krajowej Rady PZD.

Projekt nowelizacji ustawy 'śmieciowej”.
28 czerwca 2021
Podziękowanie Krajowej Rady PZD.
29 czerwca 2021

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie znaczenia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD – 28.06.2021

Komunikat Krajowej Rady PZD

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie znaczenia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

 

W dniach 27-28 czerwca 1981 roku odbył się Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu, IX Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który był jednocześnie I Krajowym Zjazdem Polskiego Związku Działkowców.

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 6 maja 1981 roku ustawy o pracowniczych ogrodach działkowcy, działkowcy mieli wreszcie własną, samodzielną organizację – Polski Związek Działkowców. Zjazd był pierwszym tak ważnym wydarzeniem dla ruchu ogrodnictwa działkowego, dlatego że był powrotem do korzeni samorządowych. Realizował on zapisy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., która określiła dotychczas nieznane Związkowi i działkowcom zadania wynikające z jego tradycji i doświadczeń, ale również oczekiwań społeczeństwa. W Zjeździe uczestniczyło 200 delegatów reprezentujących ponad 600 000 działkowych rodzin, które gospodarowały wówczas na 29 000 hektarach gruntów będących w użytkowaniu POD.

I Krajowy Zjazd Delegatów  PZD uchwalił pierwszy w historii naszego Związku Statut, najważniejszy akt prawa wewnętrznego. Statut określił, że Związek jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne będące użytkownikami działek w pracowniczych ogrodach działkowych. Ponadto Zjazd wybrał pierwsze władze Związku: 78 osobową Krajową Radę i jej 15 osobowe Prezydium na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, 17- osobową Krajową Komisję Rewizyjną oraz 15 osobową Krajową Komisję Rozjemczą.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że I Krajowy Zjazd Delegatów PZD odbywał się w czasie, gdy istniało ogromne zapotrzebowanie na działki określane na 700 000, co determinowało najważniejsze zadania Związku. Dlatego też Zjazd docenił działania organów państwa, dzięki którym unormowano stan prawny Polskiego Związku Działkowców oraz stworzono warunki do dalszej jego działalności.  Nie czekając na dalsze działania organów państwa, zaakceptował przygotowany przez Krajową Radę PZD projekt uchwały Rady Ministrów o rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych.

Zjazd wypowiedział się w sprawie przydział działek w budowanych ogrodach. Zjazd uznał, że w pierwszej kolejności uwzględnić należy wielodzietne rodziny pracownicze zatrudnione w trudnych warunkach i o niskich dochodach. Kolejne grupy to inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, a także domy dziecka. Wyraził także wolę i celowość przejęcia przez Związek funkcji inwestora w budownictwie działkowym. W związku z tym Zjazd zwrócił się do centralnych i terenowych władz państwowych o pilne przekazanie PZD wolnych terenów  w miastach i podmiejskich pod ogrody. Zjazd uznał, że dla zabezpieczenia planu rozwoju i bieżących potrzeb istniejących już ogrodów należy egzekwować postanowienia ustawy o POD w formie zapewnienia odpowiedniej puli materiałowej w terenowych planach rozwoju ogrodnictwa działkowego.

I Krajowy Zjazd Delegatów PZD za jedno z podstawowych zadań Związku uznał racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działek w celu intensyfikacji produkcji płodów ogrodniczych oraz zapewnienia wypoczynku rodzinom, a w ogrodach otwartych mieszkańcom miast. Za kolejne zadanie Zjazd uznał podjęcie badań i studiów, mających na celu ustalenie modelowych rozwiązań dla najbardziej racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania działek oraz prawidłowego rozwoju POD w kraju.

Dużą uwagę Zjazd poświecił potrzebom działkowców i niesieniu im pomocy poprzez lepsze zaopatrzenie, a także wydzielenie środków produkcji dla potrzeb Związku. Zjazd podjął również inną decyzję, która przyniosła wiele oporów zewnętrznych: utworzono własne wydawnictwo dla zapewnienia odpowiednich materiałów instruktażowych i szkoleniowych. Pierwszy numer „działkowca”  został wydany przez Związek w styczniu 1982 r.

Ponadto Zjazd zobowiązał Krajową Radę do podjęcia pilnych działań zbadania stopnia skażenia środowiska w ogrodach leżących w strefach zagrożenia wspólnie z resortem środowiska, zalecał tworzenie ogrodów o rozszerzonym  polu działania na terenach podmiejskich, a także opowiedział się za maksymalnym ograniczeniem likwidacji ogrodów i zobowiązał wszystkie instancje PZD do konsekwentnego egzekwowania przepisów ustawy w tej sprawie.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że  cały czas realizowana jest główna myśl, która kiedyś powstała przy tworzeniu ogrodów działkowych przez naszych protoplastów, a więc służenie ludziom potrzebującym pomocy poprzez tworzenie ogrodów, przekazanie do użytkowania działek, pomoc w zagospodarowaniu i korzystaniu z nich. Wszystko to, co Związek robi, ale w innych już warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych, potwierdza nieprzerwane kontynuowanie  pierwotnej idei.

Dokładnie w 40 rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla podkreślenia jego znaczenia dla Polskiego Związku Działkowców oraz rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego odbyło się uroczyste jubileuszowe IX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W przeprowadzonym w formie zdalnej posiedzeniu, oprócz członków KR PZD udział wzięli członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z Przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi Okręgów nie będący członkami KR PZD.

(Więcej o jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD na stronie internetowej www.pzd.pl)

                                                                                                                        Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców