SEJM RP – nowelizacja ustawy „śmieciowej”.

Walne zebrania w ROD.
25 czerwca 2021
Projekt nowelizacji ustawy 'śmieciowej”.
28 czerwca 2021

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie RP – 24.06.2021

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.rcl.pl oraz www.sejm.gov.pl  projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu RP. Odbyło się już jego pierwsze czytanie i został skierowany do dalszych prac, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, w ww. projekcie nie zostały uwględnione postulaty PZD zgłoszone do Ministra Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 27.01.2021 r. W związku z czym, zostały utrzymane następujące niekorzystne zmiany dla ROD i działkowców:

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą – 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą – 228,68 zł.

•   do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z Informacją oraz Apelem dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html  i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie – poprzez kierowanie swoich wystąpień również do członków komisji sejmowych, zajmujących się ww. projektem ustawy. 

Wykaz członków ww. komisji wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższymi linkami:

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 24 czerwca 2021 r.