Walne zebrania w ROD.

Krajowy Zarząd do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
25 czerwca 2021
SEJM RP – nowelizacja ustawy „śmieciowej”.
25 czerwca 2021

Walne zebrania w ROD – jak należy pozyskiwać informacje o zaszczepionych członkach ROD? – 24.06.2021

Zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. została przywrócona możliwość odbywania w ROD walnych zebrań (konferencji delegatów) w obowiązującym reżimie sanitarnym (Komunikat dostępny pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25401/188/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-14-czerwca-2021-r-w-sprawie-przywrocenia-mozliwosci-odbywania-walnych-zebran-konferencji-delegatow-ROD-w-obowiazujacym-rezimie-sanitarnym.html).

Oznacza, to zgodnie z obecnym stanem prawnym, do 31 sierpnia 2021 r. mogą odbywać się w ROD walne zebrania/ konferencje delegatów na otwartym powietrzu. Obowiązuje 150-osobowy limit uczestników, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych.

W związku z tym, że informacje o szczepieniu jako dane dotyczące zdrowia są danymi wrażliwymi i podlegają szczególnej ochronie prawnej w przepisach RODO, w dniu 23.06.2021 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się informacja pn. „Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach” dotycząca tego, w jaki sposób można przetwarzać dane o tym, że dana osoba jest zaszczepiona, aby nie naruszyć przepisów RODO.

W ww. informacji wskazano m.in., że „przepisy wskazanego rozporządzenia (Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)  nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania. W tej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione – spełniona bowiem będzie przesłanka, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Co istotne, zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie”.

Zachęcamy do zapoznania się z całością informacji pn. „Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach”, która jest dostępna pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/2088.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 24 czerwca 2021 r.  

 Powrót