Pożyczki z PUP- Komunikat Krajowego Zarządu.

Stanowisko Kolegium Prezesów.
17 grudnia 2020
Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD Nad Białką.
17 grudnia 2020

omunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych – 16.12.2020

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 16 grudnia 2020 roku, przedstawiany został temat pożyczek udzielanych dla ROD w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. członkowie

Z informacji przekazanych przez okręgi wynika, iż 277 ROD wystąpiło o uzyskanie takiej pomocy, z czego już 70 ROD otrzymało środki na konta ROD.

Podstawowe zasady dotyczące uzyskania pożyczki są następujące:

  • Pożyczka z Funduszu Pracy udzielana jest organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Działalność nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.
  • Pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej tj. opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu pomieszczeń.
  • Pożyczka udzielana jest jednorazowo do 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku, przy czym wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł, informację w tej sprawie składa podmiot w formie oświadczenia.
  • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
  • Spłata pożyczki rozpoczyna się po 3-miesięcznym okresie karencji, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Pożyczka wraz z odsetkami jest umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Można korzystać z pożyczki na podstawie art. 15 zzda specustawy, jak i innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej.
  • Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku, umowy, formularza informacji i pełnomocnictwa złożonych w powiatowym urzędzie pracy. Nie trzeba wydatków udokumentować, nie trzeba wykazywać spadku działalności lub utraty dochodów.
  • Termin na składanie wniosków o uzyskanie pożyczki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Pożyczki pochodzą z Funduszu Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gromadzi się w jego ramach środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są przez pracodawców. Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy rodzi się w momencie objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Oznacza to, że składki na Fundusz Pracy odprowadza się zarówno z wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, jak i z obowiązkowych składek opłacanych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Rodzinne ogrody działkowe będące jednostkami organizacyjnymi PZD posiadają status pracodawcy, a więc posiadają też status płatników składek. ROD samodzielnie odprowadzają składki ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, czy to w ramach umowy o pracę czy umowy zlecenia. Zatem na gruncie prawa pracy rodzinne ogrody działkowe są jednostkami organizacyjnymi mającymi odpowiednie prawa i obowiązki, gdyż są wyodrębnione organizacyjnie oraz mają zdolność zatrudniania pracowników.

PZD jest organizacją pozarządową, powstałą w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy ustanowione statutem. Z przedmiotowej osobowości korzystają wszystkie organy PZD, w tym również zarządy ROD funkcjonujące w rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne ogrody działkowe są podmiotami samorządnymi, samofinansującymi się i samobilansującymi się. Oznacza to, że każdy z nich prowadzi odrębną ewidencję księgową, w której ujmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, w tym każda z jednostek zaciąga zgodnie z własnym preliminarzem zobowiązania, które realizuje. Każdy z tych ogrodów ponosi koszty prowadzenia działalności statutowej. Ponadto, każdy z ogrodów posiada własny numer REGON i numer NIP, którymi posługują się przy wszelkich transakcjach realizowanych w ramach prowadzonej działalności statutowej. Zgodnie ze statutem PZD w zakresie spraw zwykłego zarządu wskazanych w § 72, zarząd ROD samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie zarząd ROD może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD. W sprawach przekraczających zwykły zarząd również może reprezentować PZD, ale po uzyskaniu zgody OZ PZD.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pismem, w którym wskazana została istota funkcjonowania ROD w ramach korzystania z uprawnień i osobowości prawnej PZD przez rodzinne ogrody działkowe, w tym wskazano na interpretację art. 15 zzda specustawy, oraz przepisów odnoszących się do rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD.

Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż rodzinne ogrody działkowe są uprawnione do występowania o pożyczki z Funduszu Pracy na podstawie art. 15 zzda ww. specustawy.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW