Stanowisko Kolegium Prezesów.

Życzenia Świąteczne .
16 grudnia 2020
Pożyczki z PUP- Komunikat Krajowego Zarządu.
17 grudnia 2020

S T A N O W I S K O

Kolegium Prezesów  Nr 1 w  Częstochowie

w sprawie  projektu  ustawy  o  inwestycjach  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  suszy.

 

Prezesi Zarządów  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych   Kolegium  Nr 1  w  Częstochowie  reprezentujący  12  ogrodów  i  ponad  1200  działkowych  rodzin  po  zapoznaniu  się  z  treścią  projektu  ustawy  o  inwestycjach  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  suszy  wyrażają  swoje  obawy  związane  z  tym  projektem.

Działkowcy jako  jedna  z  pierwszych  grup  społecznych  wykorzystują  nagminnie  wodę  deszczową  jako  jedno  z  podstawowych  źródeł  do  podlewania  plonów,  a  proponowane  zapisy  projektu  ustawy  zakładają  możliwość  likwidacji  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  pod  inwestycje,  które  mają  w  swoich  założeniach  przeciwdziałać  ogólnie  rozumianemu  zapisowi  skutków  suszy.

Prezesi ROD  uznają,  że  traktowanie  ogrodów  działkowych  jako  jednostek,  które  tylko  pobierają   wodę  tylko  do  celów  konsumpcyjnych  jest  wielką  niesprawiedliwością  w  stosunku  do  wielu  tysięcy  działkowych  rodzin,  dla  których  sprawy  oszczędności  wody  są  priorytetowe.

Dlatego w  imieniu  działkowców  i  ogrodów,  które  reprezentujemy  zwracamy  się  z  prośbą  o

  1. Zagwarantowanie działkowcom i związkowi wypłaty odszkodowań w przypadku likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych pod inwestycje mające na celu przeciwdziałaniu skutkom suszy.
  2. Unormowanie sytuacji działkowców pod kontem opłat za pobór wody i zrównanie ich uprawnień z uprawnieniami osób pobierających wodę dla celów upraw rolniczych.
  3. Ochronę praw nabytych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 roku.
  4. Ochronę innych istotnych interesów prawych działkowców wynikających z bycia stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów k.p.a.
  5.                  Z poważaniem

Przewodniczący                                                                           Kolegium Prezesów ROD Nr1                                   w  Częstochowie.                                  Adam  Więcławik

Do wiadomości:

  1. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki
  2. Prezes OZ Grzegorz Tasarz
  3. Ministerstwo Infrastruktury
  4. a/a