Obradowała Okręgowa Rada w Częstochowie.

Radni Miasta Częstochowy dla działkowców.
1 marca 2019
Stanowisko Okręgowej Rady PZD.
1 marca 2019

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie.

W dniu 27 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie przy ul. Bór 201 odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski, Główna Księgowa Okręgu Teresa Dobosz. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Andrzej Wosik, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć byłego wiceprezesa Krajowego Zarządu długoletniego Prezesa Okręgu w Lublinie Stanisława Chodaka, który zmarł w dniu 19.02.2019 roku.

Posiedzenie odbyło się przy frekwencji wynoszącej 76,2 %.

Prezes Andrzej Wosik omówił szczegółowo aktualną sytuację Związku, ogrodów i działkowców na którą składają się: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, nowelizacja ustawy reprywatyzacyjnej, sytuacją PZD i ROD w związku z polityką planistyczną wielu miast – nowelizacja studium zagospodarowania przestrzennego miast oraz nowych miejscowych planów, budową siedzib dla Zarządów ROD, nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej. Najważniejszym tematem było przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku oraz wprowadzanie w życie zapisów ustawy, znowelizowanego Statutu PZD i nowego Regulaminu ROD.

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z działalności Okręgu za 2018 rok oraz planem pracy na 2019 rok.

Głowna Księgowa Teresa Dobosz przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz z bilansem okręgu za 2018 rok oraz preliminarz finansowy na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski zapoznał uczestników z przygotowaną informacją w sprawie pozytywnej opinii do przygotowanych sprawozdań i preliminarza.

Podczas posiedzenia Sekretarz Okręgu Adam Więcławik przedstawił członkom Okręgowej Rady przygotowany Regulamin do zatwierdzenia i propozycję klucza wyborczego na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu częstochowskiego.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik podsumował dyskusję oraz udzielił odpowiedział na najważniejsze pytania. Omówił ponadto sprawy związane z powstaniem Ośrodka Finansowo-Księgowego przy OZ, nabywaniem przez kolejne ROD programu DGCS PZD System, spraw związanych z gospodarką wodną w ROD.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes podziękował za aktywny udział w posiedzeniu członkom władz oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w posiedzeniu.

Podczas XII posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Częstochowie przyjęto 6 uchwał i jedno stanowisko.

Uchwała nr 1/XII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Okręgu za 2018 rok.

Uchwała nr 2/XII/2019 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okregu za 2018.

Uchwała nr 3/XII/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Okregu na 2019.

Uchwała nr 4/XII/2019 w sprawie uchwalenia preliminarza finansowego Okręgu na 2019.

Uchwała nr 5/XII/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady PZD w Częstochowie.

Uchwała nr 6/XII/2019 w sprawie ustalenia klucza wyborczego na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Częstochowie.

Stanowisko w sprawie projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Informację przygotował
Sekretarz

Adam Więcławik