Radni Miasta Częstochowy dla działkowców.

Komunikat Krajowego Zarządu.
28 lutego 2019
Obradowała Okręgowa Rada w Częstochowie.
1 marca 2019

Radni Miasta Częstochowy dla działkowców.

W dniu 28.02.2019 roku odbyły się obrady VI Sesji Rada Miasta Częstochowy. W sesji uczestniczył Wiceprezes Okręgu Grzegorz Tasarz ponieważ jednym z punktów porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie „Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy na lata 2019 -2021”.
Program został przyjęty jednogłośnie głosami wszystkich obecnych radnych.

Program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Częstochowy.

Rodzinne ogrody działkowe mogą składać stosowne wnioski o dotację w terminie do 30 kwietnia w roku budżetowym na realizację następujących zadań do do Prezydenta Miasta Częstochowy:
• zaopatrzenia w wodę
• odprowadzenia ścieków
• drogami dojazdowymi
• budową lub remontem ogrodzeń, budynków stanowiących części wspólne ogrodu
• usuwanie azbestu

Realizację zadań ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na okres trzech lat:
1. w roku 2019 – 100.000,00 zł.
2. w roku 2020 – 100.000,00 zł.
3. w roku 2021 – 100.000,00 zł.

Przygotował:
Adam Więcławik