Obradował Okręgowy Zarząd.

Komunikat KR w sprawie rejestracji zmiany do Statutu PZD.
2 marca 2018
Posiedzenie Kolegium Prezesów.
2 marca 2018

Obradował  Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie.

 

W  dniu  28  lutego  2018  roku  w  siedzibie  okręgu  obradował  Okręgowy  Zarząd  PZD w  Częstochowie  przy  obecności  15  z  21  członków  co  stanowiło 71,4 %.  Prezes  Okręgu  powitał  przybyłych  członków  oraz  Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Pana  Eugeniusza  Berskiego  oraz  Gł.  Księgowego  OZ  Teresę  Dobosz.  Wśród  tematyki  posiedzenia  była  aktualna  sytuacja  działkowców  i  Związku,  przyjęcie  sprawozdania  merytorycznego  oraz  finansowego  Okręgu  za  2017  rok,  programu  działania  oraz   preliminarza  finansowego  Okręgu  na  2018 rok.

Omawiając  aktualną  sytuację  ogrodów  i Związku  omówił  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik   zwrócił  szczególną  uwagę  na  najważniejsze  wydarzenia  jakie  odbywały  się  w  roku  2017.  Były  to  obchody  120-lecia  istnienia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  oraz  obrady  XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD.  Zjazd  przyjął  zmiany  do  Statutu  PZD  oraz  wyznaczył  kierunki  działania  na najbliższe  lata.  Prezes  w  swoim  wystąpieniu  omówił  również  sprawy  ustawy  reprywatyzacyjnej  oraz  rozwoju  ogrodnictwa  działkowego  dla  przyszłych  pokoleń.

Sprawozdanie  z  działalności  merytorycznej  Okręgu  za  2017  rok  przedstawił  Sekretarz  OZ  Adam  Więcławik.  Sprawozdanie  stanowi  złącznik  do  protokołu.

W  kolejnym  punkcie  obrad  Główny  Księgowy  OZ  Teresa  Dobosz  szczegółowo  przedstawiła  i  omówiła  sprawozdanie  finansowe  Okręgu  wraz  z   bilansem  za  2017  rok.

Następnie  Sekretarz  OZ  zapoznał   z programem  działania  Okręgu  na  2018  rok, a  Główna  Księgowa  z  preliminarzem   finansowym   Okręgu.  Program  stanowi  załącznik    protokołu.

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  kol.  Eugeniusz  Berski  zapoznał  uczestników  posiedzenia  z  oceną  dokumentów  finansowych  OZ  dokonaną  przez  komisję.

W  sprawach  różnych  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  omówił  sprawy  dotyczące  możliwości  pozyskiwania  środków  na  inwestycje w  ogrodach,  przyznania  środków  przez  Miasta  Częstochowę,  Blachownię,  Lubliniec  dla  ROD,  ochrony  danych  osobowych,  budowy  dla  ROD  budynków  dla  potrzeb  biur,  gospodarki  odpadami  czy  zmian  w  prawie  wodnym.

Okręg  przyjął  6  uchwał  w  sprawach  przyjęcia  sprawozdania  merytorycznego,  finansowego  OZ  za  2017 rok, programu  działania  i  preliminarza finansowego  OZ  na  2018  rok  oraz  spraw  porządkowych.  Ponadto  przyjęto  dwa    stanowiska  w  sprawie  roszczeń  do  gruntów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  oraz  kierunków  działania.

 

 

Opracował:

Sekretarz  OZ  Adam  Więcławik