Informacje z prac KR

Termin szkolenia nowych działkowców.
29 stycznia 2018
Stan prawny gruntów ROD.
30 stycznia 2018

Siedziby dla zarządów ROD – 29.01.2018

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały.

W pierwszej uchwale Prezydium KR PZD uznało za konieczne wybudowanie obiektów budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców. Pomoże to stworzyć warunki do dobrej pracy zarządom ROD. A przecież to na nich spoczywają obowiązki wynikające nie tylko z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o ROD, czy statutu PZD, ale i z innych ustaw powszechnie obowiązujących. Są oni odpowiedzialni za prowadzenie ROD zgodnie z porządkiem prawnym. Aby prawidłowo i rzetelnie wykonywać te obowiązki, zarządy ROD muszą posiadać na terenie ROD pomieszczenia, gdzie mogą prowadzić działalność, odbywać posiedzenia, przyjmować działkowców i przechowywać dokumenty.

Powyższa uchwała w szczególności jest skierowana do zarządów ROD, aby podjęły inicjatywę w zakresie przygotowania wniosków na walne zebrania, które będą odbywać się w 2018 roku, w sprawie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy domów dla zarządów ROD i działkowców.

Duża rola leży także po stronie walnych zebrań, które będą podejmowały powyższe uchwały. Istotne jest, aby działkowcy wiedzieli jak ważna jest to decyzja. Podjęcie jej nie tylko stworzy odpowiednie warunki do pracy dla zarządów ROD, ale również umożliwi wywiązanie się z podstawowych obowiązków, jakie muszą spełnić podmioty administrujące i przetwarzające dane osobowe.

Oczywiście zarówno okręgowe zarządy PZD, jak i Krajowa Rada PZD będą udzielały wszechstronnej pomocy zarządom ROD, które nie posiadają na terenie ROD biur zarządów. Powyższa pomoc będzie dotyczyć zarówno płaszczyzny merytorycznej, organizacyjnej, czy technicznej, jak i w szczególności finansowej, tak aby te ogrody w pierwszej kolejności otrzymywały dotacje z Funduszu Rozwoju ROD, jak i pożyczki z Funduszu Samopomocowego.

Wskazana jest również pomoc ze strony samorządów terytorialnych. Dlatego też apelujemy do zarządów ROD i kolegiów prezesów, aby podejmowały rozmowy z samorządowcami, celem dofinansowania tak ważnego zadania.

Druga uchwała Prezydium KR PZD zobowiązuje biuro KR PZD do zlecenia wykonania projektów architektonicznych siedzib dla zarządów ROD. Powyższe projekty obejmą projekty konstrukcyjne, jak i kosztorysy. Projekty zostaną wykonane w dwóch wersjach: o powierzchni do 25 m² oraz do 35 m² wraz z tarasem. Każdy zarząd będzie mógł wybrać, która wersja będzie odpowiedniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb konkretnego ROD, z uwagi na wielkość ogrodu, czy powierzchnię terenu ogólnego możliwą do zagospodarowania.

Projekty będą dostosowane do celów, jakim będą służyć, tak, aby miały charakter całoroczny, z możliwością prowadzenia przez zarządy ROD statutowej działalności, odbywania posiedzeń, przyjmowania działkowców, jak i przechowywania dokumentów.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem projektów pokryje Krajowa Rada PZD, tak aby zarządy ROD już bez żadnych opłat mogły skorzystać z wybranego przez siebie, gotowego projektu. Liczymy, iż to nie tylko ułatwi ale i przyśpieszy realizację zadań związanych z budową siedzib dla zarządów ROD.

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD