Stan prawny gruntów ROD.

Informacje z prac KR
29 stycznia 2018
Z prac Krajowej Rady PZD.
30 stycznia 2018

Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. – 30.01.2018

Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych tj. od 18 stycznia 2014 roku., Polski Związek Działkowców poprzez wszystkie swoje struktury, podejmuje aktywne działania w zakresie pozyskiwania decyzji potwierdzających prawo PZD do gruntów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom prawnym, zawartym w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. i mają zastosowanie do ogrodów leżących na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz spełniających choćby jedną z przesłanek określonych w artykule 76 ustawy o ROD. W przypadku gdy ogród nie spełniał tych przesłanek a właściciel gruntu do 18 stycznia 2016 roku nie wydał decyzji o likwidacji takiego ROD, to stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD ma prawo do nabycia prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości, bez uwzględnienia przesłanek określonych w art. 76. Polski Związek Działkowców dotychczas otrzymał decyzje potwierdzające prawo użytkowania do gruntów ROD w odniesieniu do ponad 1000 ROD o powierzchni  blisko 5000 ha, co stanowi 48 % ogółu powierzchni objętej regulacją. W samym 2017 roku decyzje potwierdzające prawo użytkowania otrzymało 200 ROD o powierzchni ponad 1100 ha.

Aktualnie do rozpatrzenia przez organy administracji publicznej pozostają wnioski obejmujące powierzchnię ponad 5350 ha

Proces regulacji zakończył z powodzeniem okręg częstochowski oraz koszaliński, gdyż w 100 % uregulowano stan prawny z wykorzystaniem art.76 ustawy o ROD.

Wysoki poziom zaawansowania w zakresie pozyskania decyzji potwierdzających na rzecz PZD prawa użytkowania mają następujące okręgi : kaliski (89%), lubelski (85%), opolski(83%), podlaski (87%), poznański (77%), wrocławski (80%).

PZD złożył wnioski o regulacje stanu prawnego na podstawie art.76 ustawy o ROD, do wszystkich terenów tego wymagających. Natomiast wiele działań w zakresie regulacji stanu prawnego pozostało miedzy innymi jeszcze w okręgu :

* pomorskim (38 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 360 ha gruntów brak decyzji),

* łódzkim ( 60 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 250 ha gruntów brak decyzji),

* małopolskim ( 30 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 510 ha gruntów brak decyzji,

* mazowieckim (22% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1660 ha gruntów brak decyzji),

* szczecińskim ( 44% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 400 ha brak decyzji),

* śląskim (55 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1500 ha brak decyzji ).

Związek nadal  aktywnie uczestniczy we wszystkich postępowaniach. Szereg spraw wymaga czynności geodezyjnych lub wyjaśnienia skomplikowanych  spraw prawnych do gruntów. W szeregu sprawach organy wydłużają termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na ich skomplikowany charakter. Oczywiście tam gdzie postepowania administracyjne bez ważnych podstaw są  przewlekane organy PZD składają zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. W niektórych sprawach podejmują działania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Jednakże ciągle są prowadzone przez przedstawicieli OZ PZD i zarządów ROD rozmowy z władzami organów jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa celem polubownego rozwiązania problemów pojawiających się na drodze regulacji stanów prawnych gruntów ROD. Wszystkie te działania przynoszą wymierne efekty. Jednak nadal wiele wniosków oczekuje na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji. Sprawa ta jest dla PZD priorytetowa więc działania są na bieżąco monitorowane. Związek pozostaje w przekonaniu, że w najbliższym czasie proces regulacji stanów prawnych gruntów będzie przyspieszał.

BIURO KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, 30 stycznia 2018 r.