Szkolenie  aktywu  ROD  w  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie.

Szkolenie aktywu związkowego ogrodów w Myszkowie
12 grudnia 2017
Szkolenie  aktywu  ROD  w  ROD  „Przyjaźń”  w  Częstochowie
13 grudnia 2017

W  dniu  8  grudnia  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie  odbyło się  szkolenie  członków   władz  ogrodów   zlokalizowanych  w  północnych  rejonach  naszego  miasta.  Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Wiceprezes  Okręgu  Stanisław  Jucha,  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  oraz  członek  Prezydium  OZ  Józef  Chrabański.

Szkolenie  rozpoczął  Sekretarz,  który  zapoznał  uczestników  z  proponowanymi  zmianami  do  Statutu  PZD,  które  wynikają  z  przyjętej  przez  Sejm  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach.  Na  mocy  tej  nowelizacji  wszystkie  stowarzyszenia  w  Polsce  są  obowiązane do  nowelizacji  własnych  Statutów.  Termin  realizacji  tego  zadania  to  20  maja  2018  roku.  Zaproponowane  przez  Związek  zmiany  maja  na  celu  dostosowanie  obecnego  Statutu  do  wymogów  obowiązującego  prawa  oraz  przystosowanie  jego  zapisów  do  potrzeb  współczesnych  ogrodów  działkowych.  Proponowane  rozstrzygnięcia  są  wynikiem  długotrwałej  publicznej  debaty  nad  propozycjami  zmian  do  tego  ważnego  dla  każdego  ogrodu  dokumentu.  Omówiono  również  zmianę  uchwały  Krajowej  Rady  w  sprawie  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Najważniejszym  tematem  podczas  szkolenia  była  sprawa  przygotowania  kampanii  sprawozdawczej  w  roku  2018.

Sekretarz  omówił  szczegółowo  cały  cykl  przygotowania   rodzinnego  ogrodu  działkowego  do walnego  zebrania  omawiając  przede  wszystkim  przygotowanie  listy  obecności,    sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  wysokości  opłaty  ogrodowej.  Ponadto  omówione  zostały  sprawy  planów  pracy,  preliminarza  finansowego  czy  realizacji  inwestycji  i  remontów  w  ogrodzie.

Ostatnim  planowanym  tematem  podjętym  podczas tego szkolenia  była  sprawa  komputeryzacji  w  ROD.  Sekretarz  Okregu  omówił  zakres  działania  programu  i  jego  zalety.

Zdaniem    uczestników  szkolenie  było  dobrą  okazją  do    wymiany  doświadczeń  i  zacieśnienia  współpracy  między  ogrodami.  Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  Podczas   dyskusji  mocno  podkreślano   konieczność    przestrzegania  szczególnie  w  ROD    prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów  z  pożytkiem  dla lokalnej  społeczności.  Proponowane  zmiany  w  Statucie  PZD   zdaniem  uczestników  posłużą  lepszej  współpracy  na  linii  ROD – OZ – KR.

Przygotował :  Sekretarz  OZ  Adam  Więcławik