Szkolenie  aktywu  ROD  w  ROD  „Przyjaźń”  w  Częstochowie

Szkolenie  aktywu  ROD  w  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie.
13 grudnia 2017
4. rocznica uchwalenia ustawy o ROD
13 grudnia 2017

W  dniu  12  grudnia  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD  „Przyjaźń”  w  Częstochowie  odbyło się  szkolenie  członków   władz  ogrodów   Częstochowy  i  Poczesnej.  Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Dyrektor  Biura  Okręgu  Adam  Więcławik  oraz  członek   OZ  Jan  Tauzowski.

Podczas  szkolenia  Dyrektor  Biura  przedstawił  wprowadzone  podczas obrad XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD,  który  odbył  się  w dniu  9  grudnia  2017  roku   zmiany  do  Statutu  PZD  wynikające  z  przyjętej  przez  Sejm  RP  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz  tych  zaproponowanych  w  publicznej  debacie  mających  na celu  porządkowanie  i  lepsze  funkcjonowanie  naszych  ogrodów  i  Związku.  Podczas  szkolenia  zapoznano  zebranych  ze  znowelizowaną    uchwałą  Krajowej  Rady  w  sprawie  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów.

Najważniejszym  tematem  podczas  szkolenia  była  sprawa  przygotowania  kampanii  sprawozdawczej  w  roku  2018.

Dyrektor  Biura  omówił  szczegółowo  cały  cykl  przygotowania się  Zarządu  rodzinnego  ogrodu  działkowego  do walnego  zebrania.    Omówione  zostały  przede  wszystkim  następujące  sprawy:  przygotowanie  listy  obecności,    sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego,  sprawozdania Komisji  Rewizyjnej  oraz przygotowanie wysokości  opłaty  ogrodowej.  Ponadto  omówiono  sprawy  planów  pracy,  preliminarza  finansowego  czy  realizacji  inwestycji  i  remontów  w  ogrodzie.

Ważnym  tematem  podjętym  podczas  szkolenia  była  sprawa  komputeryzacji  w  ROD.  Sekretarz  O Z  omówił  zakres  działania  programu  i  jego  zalety.

Kończąc  szkolenie  uczestnicy  uznali,  że  spotkanie  było  bardzo  dobrą  okazją  do    wymiany  przede  wszystkim  własnych  doświadczeń  i  zacieśnienia  współpracy  między  ogrodami.  Ze  strony  uczestników  padło  wiele  szczegółowych  pytań,  na  które  przedstawiciele  Okręgu  udzielili  odpowiedzi.  Podczas   dyskusji  mocno  podkreślano   konieczność    przestrzegania  szczególnie  w  ROD    prawa  ogólnego  i  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów  z  pożytkiem  dla lokalnej  społeczności.

Przygotował :

Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik