Spalanie w ROD surowo zabronione – 23.01.2024

Co w działkowcu ? LUTY 2024
22 stycznia 2024
OZ Częstochowa narada dla Zarządów ROD – 26.01.2024
26 stycznia 2024

Do Jednostki Krajowej PZD wpływają pytania dotyczące spalania odpadów roślinnych na działkach w ROD. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne.

Zgodnie z §68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. O zakazie spalania odpadów stanowią także przepisy prawa powszechnie obowiązującego: zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Ponadto, mieszkańców gmin obowiązuje przestrzeganie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, który najczęściej nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów.

Niedostosowanie się do regulacji dotyczących spalania może prowadzić do dotkliwych konsekwencji. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym mandatem do 500 zł, ale także karą grzywny do 5 000 zł lub aresztu (zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach).

Mimo wielokrotnego przypominania, zakaz ten jest notorycznie naruszany przez działkowców, na co nie pozostają obojętne służby. Na naszej stronie internetowej informowaliśmy kilkukrotnie o przykładach działkowców, którzy niestety ponieśli konsekwencje ignorowania lub nieznajomości przepisów.

Spalanie odpadów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, do których przestrzegania zobowiązany jest działkowiec, oraz negatywnie wpływa na wizerunek ROD i całego Związku. Dym łatwo rozprzestrzenia się na duże odległości i przeszkadza innym użytkownikom ROD, mieszkańcom sąsiednich terenów i kierowcom poruszającym się na drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ROD. Ponadto, pozostawione bez kontroli ogniska są częstą przyczyną pożarów, które stanową poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

Zgodnie z ustawą o ROD, ogrody służą m.in. kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka, ochronie środowiska i przyrody oraz mają oddziaływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach. Służą temu m.in. programy  przyrodnicze PZD: „Otwarty Programu Klimatyczny PZD”, „Bioróżnorodność na działkach w ROD” oraz „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Oczywiste jest, że spalanie odpadów na terenie ROD jest sprzeczne z proekologiczną polityką Związku. Dym powstający w procesie spalania ma negatywny wpływ na klimat oraz zawiera toksyczne, rakotwórcze substancje, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów. Jedyną możliwością przekształcania resztek roślinnych na terenie ROD jest ich kompostowanie.

 

Ewelina Skarzyńska