XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 15.12.2022

Stanowisko Okręgowego Zarządu w sprawie wydłużenia kadencji 2019-2023 organów PZD.
15 grudnia 2022
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczeń w poborze gazu ziemnego – 19.12.2022
19 grudnia 2022

W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD.

Posiedzenie odbyło się jeden dzień po 9. rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku – o rodzinnych ogrodach działkowych. Z tej okazji w trakcie obrad Pan Prezes przypomniał wszystkim uczestnikom historię tamtego okresu i wydarzenia, które towarzyszyły walce o obronę rodzinnych ogrodów działkowych. Szczególnie podkreślone zostały działania podjęte w zakresie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które zaowocowały bezprecedensowym wynikiem blisko miliona zebranych podpisów działkowców i sympatyków rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowa Rada PZD uchwalanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jednomyślnie uznała za fundamentalne wydarzenie i osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Uchwalenie ustawy zwieńczyło bowiem starania rzeszy polskich działkowców o zapewnienie dogodnych warunków do użytkowania działek, ochrony istnienia i rozwoju ogrodów działkowych. Ustawa dała także stabilny fundament pod funkcjonowanie skutecznej organizacji broniącej interesów działkowców. Ustawa o ROD do dziś jest gwarantem trwałości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dzięki niej ocalony został dorobek prawny i organizacyjny kilku pokoleń działkowców, Ustawa pozwoliła również na zachowanie blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych. Ustawa zapewniła działkowcom konstytucyjną wolność zrzeszania, zagwarantowała pluralizm organizacji działkowych oraz poszanowanie praw właścicieli gruntów zajętych przez ogrody. Ustawa stworzyła także silne ramy organizacyjne dla funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Większość działkowców i ogrodów pozostała skupiona jest w Polskim Związku Działkowców – jedynej ogólnopolskiej, samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej.

Kluczową sprawę rozpatrywaną w trakcie posiedzenia stanowiła kwestia przyszłorocznej kampanii walnych zebrań w ROD i sprawa przedłużenia bieżącej kadencji w Związku na kolejny rok, który w normalnym biegu byłby rokiem sprawozdawczo-wyborczym. Pan Prezes poinformował, że temat ten był szeroko konsultowany podczas licznych narad, które odbyły się w ostatnim czasie. Wszystkie wystąpienia mówiące o konieczności przedłużenia bieżącej kadencji organów PZD spotkały się z pozytywnym odzewem. Wiele okręgów prowadziło własne konsultacje na posiedzeniach organów czy też w kolegiach prezesów. Pan Prezes podkreślił, że gdyby do tego doszło to Związek jest przygotowany i kampania sprawozdawczo-wyborcza zostanie przeprowadzona.

Tym niemniej aktualnie jest aż nadto powodów przemawiających za tym, aby bieżąca kadencja została wydłużona o kolejny rok, a kampania sprawozdawczo-wyborcza przeprowadzona została w roku 2024. W związku z tym przedstawiony został projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Uzasadnienie prawne i wyjaśnienie powodów szczegółowo przedstawił i omówił r.pr. Tomasz Terlecki. Następnie w dyskusji głos zabrała Pani Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, która poinformowała, że sprawa przedłużenia kadencji była dyskutowana w trakcie posiedzenia KKR w dniu 7 grudnia oraz w trakcie odbywającej się dzień później narady z Przewodniczącymi OKR. W tej sprawie przyjęte zostało stanowisko KKR PZD, w którym wyrażone zostało jednomyślne poparcie dla idei przedłużenia kadencji organów PZD na kolejny rok. Następnie poszczególni członkowie KR PZD podkreślając w swoich wypowiedziach kwestie dotyczące odpowiedzialności i rozważenia wszystkich argumentów „za” i „przeciw”, jednomyślnie poparli przedstawiony projekt uchwały, jak i samą decyzję dotyczącą przedłużenia kadencji organów PZD.

Następnie omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w Związku ze szczególnym uwzględnieniem delegatur rejonowych, działalności biur zamiejscowych, a ponadto kolegiów prezesów ROD. Przedstawione i omówione zostały również zagadnienia i problemy wynikające z funkcjonowania w ROD komisarycznych zarządów tam gdzie były one powoływane. Analizując powyższe zagadnienia Krajowa Rada PZD zgodnie uznała, że działalność tych struktur wymagana zmian. W niektórych obszarach zmiany powinny zostać ujęte wprost w Statucie PZD.

Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada PZD zapoznała się z najnowszymi danymi i wynikami realizacji przez ROD programu grantowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Przedstawiony został ponadto projekt uchwały ws. interpretacji regulaminu ROD w sprawie dotyczącej podejmowania przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie zezwolenia na parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie ROD poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi (§ 68 pkt 7 Regulaminu ROD).

Następnie sprawozdanie z prac komisji uchwał i wniosków przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Pan Tadeusz Jarzębak, a Krajowa Rada jednomyślnie podjęła następujące decyzje i przyjęła następujące dokumenty:

  1. Uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców;
  2. Stanowisko w sprawie znaczenia  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. – o rodzinnych ogrodach działkowych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce;
  3. Uchwałę nr 2/XVII/2022 w sprawie oceny działalności struktur pomocniczych w Polskim Związku Działkowców w 2022 roku;
  4. Stanowisko w sprawie funkcjonowania zarządów komisarycznych ROD;
  5. Uchwałę nr 3/XVII/2022 w sprawie interpretacji regulaminu PZD.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

MJ