Tańszy prąd dla ROD – wzory wniosków – .

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR – 08.11.2022
9 listopada 2022
Kolejne ROD rozpoczynają realizację projektu Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych . .
14 listopada 2022

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. podliczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Uwaga: Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do ROD, w których występuje wspólne opomiarowanie zużycia prądu na działkach (altanach działowych), a stroną umowy z dostawcą jest ROD. Jeżeli działkowiec posiada indywidualną umowę z dostawcą energii, wówczas rozlicza się na ogólnych zasadach wynikających z ustawy, jest traktowany jak inni indywidualni odbiorcy.

Jak skorzystać z bonifikaty

Aby skorzystać możliwości rozliczenia energii dostarczanej do ROD wg obniżonych cen konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez Zarząd ROD. Poszczególni dostawcy energii udostępnili już wzory takich oświadczeń w internecie. Poniżej zamieszczamy linki do niektórych z nich.

Jeżeli chodzi o jego wypełnienie, w zakresie liczby działek, należy wskazać, że ustawodawca posłużył się pojęciem „liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym”.

Pojęcie „działki”, w kontekście ROD, należy interpretować z uwzględnieniem postanowień ustawy z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności należy tu wskazać na  art. 2 pkt 2)  ustawy o ROD. Definiuje on „działkę”, jako „podstawową jednostką przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Należy zauważyć, że na potrzeby ustalenia „pakietu” energii dla ROD, ustawodawca nie wprowadził wymogu podawania liczby działek, do których podłączono prąd, a posłużył się ogólnym pojęciem liczby działek w ROD. Co więcej, na gruncie ustawy o ROD brak jest podstaw dla wniosku, aby obszar ROD tracił przymiot „działki”, w sytuacji gdy aktualnie nie jest ona przedmiotem umowy dzierżawy działkowej. Zatem zgodnym z ustawą będzie wskazanie ogólnej liczbą dziełek występujących w danym ogrodzie, również tzw. „wolnych”. W przypadku wątpliwości za pomocne – dla ustalenia liczby działek w ROD – będzie posłużenie się planem zagospodarowania ROD. W przypadku ogrodów, w których brak jest planu zagospodarowania, za bezpieczne należy uznać, że jako działkę można traktować obszar, który jest (lub były) przedmiotem umowy dzierżawy działkowej (poprzednio ustanowienia prawa użytkowania) z indywidualnym działkowcem.

Jak widać, ustawodawca wprowadził stosunkowo „liberalne” kryteria wskazywania liczby działek na potrzeby ustalania „pakietu” energii dla ROD. Tym niemniej, dopełniając formalności należy zachować staranność i ostrożność aby nie narazić się na zarzut próby zawyżenia „pakietu”. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy, elementem koniecznym oświadczenia jest bowiem klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Jak dostarczyć oświadczenie

Oświadczenia można dostarczyć do dostawcy prądu na piśmie (w postaci papierowej) osobiście lub przesyłając pocztą albo złożyć je w formie elektronicznej. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną.

Bartłomiej Piech

Oświadczenie do PGE Obrót SA:

file:///C:/Users/user/Downloads/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej.pdf

Oświadczenie do Energa Obrót: 

file:///C:/Users/user/Downloads/O_wiadczenie%20dla%20odbiorcy%20uprawnionego%20-%20rodzinnych%20ogr%C3%B3dk%C3%B3w%20dzia_kowych.pdf

Oświadczenie do Energa Operator

file:///C:/Users/sekretariat/Downloads/10_11_2022_oswiadczenie_rod_int_v_1%20(1).pdf

Oświadczenie do E.ON Polska S.A.

https://eon.pl/-/media/Eon/Dokumenty/Obsluga-i-pomoc/Wazne-dokumenty/1164oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-i-energii-elektrycznej.ashx