Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD .

INFORMACJA   Z  POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie.
11 marca 2022
Prawo dla działkowców – darmowy 90 minutowy webinar 15 marca godz.18:30.
14 marca 2022

Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach programu ogrody miałyby możliwość otrzymania dotacji na realizację działań (zgodnych z założeniami programu) w kwocie nawet do 100 000 zł na 1 ROD.

9 marca br w siedzibie Agencji odbyły się kolejne rozmowy na temat programu. W rozmowach uczestniczyli:

ze strony ARiMR – Pani Halina Szymańska – Prezes ARiMR – oraz Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR,

ze strony PZD – Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD, Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego PZD oraz Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

Rozmowy dotyczyły:

  •  katalogu zadań możliwych do realizacji w ramach Projektu przez zarządy ROD na terenie ogrodów
  •  kryteriów formalnych oraz merytorycznych przyznawania grantów (dotacji)
  •  doprecyzowania zapisów umowy określającej warunki wypłaty i rozliczenie grantu.

Podczas spotkania wymienione zostały stanowiska stron oraz zgłoszono szereg propozycji, co do dokumentów i warunków realizacji zadań. Zdecydowana większość z propozycji PZD spotkała się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa ARiMR. Daje to uzasadnioną nadzieję, że ostateczny kształt dokumentów będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD. Strony ustaliły, że PZD przedstawi konkretne propozycje korekty dokumentów, które zostaną przeanalizowane przez ARiMR i pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, a skorygowane materiały będą przedmiotem ustaleń na kolejnym spotkaniu.

Potencjalnie program stanowi olbrzymią szansę dla rozwoju ROD. W skali kraju przewiduje się przeznaczenie na granty dla ROD nawet 50 milionów złotych. Dotacja dla jednego ogrodu może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Z uwagi na uwarunkowania programu unijnego, z którego mają pochodzić środki, wsparcie ma służyć głównie realizacji celów prośrodowiskowych oraz klimatycznych. Stąd minimum 70% kwoty, która trafi do ROD, musi być przeznaczona na taki cel. Dzięki zabiegom PZD wstępnie uzgodniono jednak, że pewna część kwoty, która trafi do ogrodu (maksymalnie 30 %), będzie mogła być wykorzystana również na działania z zakresu modernizacji i remontów infrastruktury ogrodowej. Ze zrozumieniem spotkał się także postulat PZD, aby – tam gdzie to będzie zasadne – dotacją wsparto działanie realizowane wspólnie przez kilka ROD – dotyczyły przedsięwzięć realizowanych jednocześnie na terenie kilku ROD.

Projekt listy działań, które mogą uzyskać dofinansowanie (dokument roboczy) LINK.

Ustalono, że kolejne spotkanie przedstawicieli ARiMR i PZD odbędzie się jeszcze w marcu. Jeżeli warunku programu zostaną ostatecznie uzgodnione, obie strony deklarują możliwie szybie przystąpienie do jego realizacji. Wynika to m.in. z krótkiego okresu na wykorzystanie środków. Zadania wspierane z grantów powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2023r. Zatem na realizację całej procedury, tj. złożenie wniosku, przyznanie grantu, podpisanie umowy, realizację zadania, jego odbiór i rozliczenie; przypadnie ok. 12 miesięcy. Wnioski będą rozpatrywane przez ARiMR w transzach, w okresach miesięcznych.

Uwagaz założeń wynika, że o grant nie może się ubiegać projekt:

 którego realizacja rozpocznie przed dniem złożenia wniosku.

– korzysta już z innego wsparcia publicznego, np. dotacji od gminy.

Niewątpliwie realizacja programu będzie wymagała ze strony struktur PZD olbrzymiej aktywności i zaangażowania. Dlatego już dziś warto rozważyć, czy i ewentualnie jakiego rodzaju działania, mogą być przedmiotem wniosku i przygotować ich wstępne założenia. Wówczas po uruchomieniu programu będzie więcej czasu na dopełnienie formalności. Należy przy tym pamiętać, że finansowanie działań z wykorzystaniem środków publicznych wymaga szczególnej dbałości o kwestie formalne, zwłaszcza w zakresie dokumentacji finansowej. Niewątpliwie ROD należącym do OFK będzie dużo łatwiej im sprostać.

Informacje o dalszych ustaleniach będą udostępniane na bieżąco oraz przesyłane na adresy email ROD.