INFORMACJA   Z  POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie.

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy.
10 marca 2022
Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD .
14 marca 2022

INFORMACJA   Z  POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie.

W dniu 11 marca 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Działkowców.

Frekwencja wyniosła 69,6 %.  W posiedzeniu uczestniczył  V-ce Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – P. Eugeniusz Piętak oraz Główna Księgowa Okręgu  – Teresa Dobosz.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu – Grzegorz Tasarz.

W części merytorycznej posiedzenia Prezes omówił bieżące sprawy PZD.

W trakcie posiedzenie podjęto n/w uchwały :

1/ zatwierdzenie  sprawozdania finansowego wraz z bilansem Okręgu   za 2021 r.

2/ zatwierdzenie  preliminarza finansowego Okręgu  na 2022r.

3/zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu za rok 2021.

4/zatwierdzenie planu działania Okręgu na rok 2022.

5/ uchwała w /s  oprotestowania wzrostu cen za wywóz pojemników na śmieci.

Przyjęto APEL skierowany do działkowców z terenu naszego okręgu w sprawie pomocy dla Ukrainy .

W trakcie dyskusji P. Józef Chrabański  zaproponował wystąpienie PZD z inicjatywą przyjęcia ogrodów z Ukrainy  do Międzynarodowej  Organizacji  Ogrodów Działkowych .

Narada zdaniem uczestników była bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie i merytorycznie.

OZ Częstochowa

T. Dobosz