Dotacje Gminne Dla ROD .

Działkowiec -Listopad 2021.
19 października 2021
Posiedzenie Krajowej Rady PZD.
25 października 2021

Dotacje gminne dla ROD – zabezpieczmy środki na przyszły rok – 18.10.2021

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu gmin. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, a w szczególności art. 17, daje podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Uzyskanie dotacji od gminy uzależnione jest od wcześniejszego zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie gminnym.

Przypominamy, iż projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dlatego też zachęcamy zarządy ROD i kolegia prezesów do składania wniosków do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku.

Zachęcamy do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. Ostatnie lata pokazują bowiem, iż coraz więcej gmin przeznacza w swoich budżetach środki dla ROD, jednak nie jest to możliwe bez zaangażowania zarządów ROD i działkowców.

O sprawie przypominaliśmy również w październikowych Aktualnościach Związkowych (Nr 10/2021).

 

AR