Komunikat w sprawie VII posiedzenia Krajowej Rady PZD.

Komunikat Krajowej Rady .
7 grudnia 2020
Komunikat w sprawie walnych zebrań w roku 2020.
7 grudnia 2020

Komunikat w sprawie VII posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia 2020 r. – 04.12.2020

W dniu 3 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Krajowej Rady PZD, w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt. Posiedzenie Krajowej Rady PZD otworzył Prezes PZD i przedstawił porządek posiedzenia, który był trudny i bardzo bogaty merytorycznie. Wszystkie materiały dotyczące porządku posiedzenia zostały wcześniej przekazane członkom Krajowej Rady PZD, co pozwoliło na efektywne i sprawne odbycie posiedzenia. Frekwencja wyniosła  93,3%, obrady były wiec prawomocne i możliwym było podjęcie prawomocnych uchwał. Krajowa Rada PZD na VII posiedzeniu jednomyślnie podjęła aż 22 uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem posiedzenia.

Krajowa Rada podsumowała walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2020 r.  W 2020 roku łącznie z zebraniami przeprowadzonymi przed ogłoszeniem stanu epidemii walne zebrania odbyły się w 1794 ROD i stanowi to 38,52% wszystkich ogrodów. W 2748 ROD, których sytuacja finansowa pozwalała na funkcjonowanie w oparciu o decyzje podjęte na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019 zarządy ROD odstąpiły od organizacji walnych zebrań. Prezes PZD podkreślił, że zebrania odbywały się w niezwykle trudnych warunkach, ale zarówno Okręgowe Zarządy PZD, jak i zarządy ROD poradziły sobie z wyjątkową sytuacją i podjęły świadome decyzje, które zapewniły nieprzerwane funkcjonowanie ogrodów.

Następnie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie interpretacji statutu PZD w zakresie zebrań sektorowych. Prezes PZD wskazał, iż przyjęta interpretacja diametralnie zmienia dotychczasową interpretację przyjętą przez Krajową Radę PZD w zakresie zebrań sektorowych, dlatego konieczne było uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały z 2015 r.

Krajowa Rada PZD omówiła funkcjonowanie w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Temat szczegółowo przedstawiła i omówiła r.pr. Monika Pilzak. Podsumowując dyskusję Prezes PZD powiedział, iż przed Związkiem stoją ważne zadania tzn.: szkolenia i instruktaż działkowców w zakresie gospodarowania odpadami, a następnie monitorowanie i inspekcja w zakresie stosowania tych zasad w ogrodach. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie ponoszonych przez działkowców i ogrody kosztów wywozu nieczystości.

Prezes PZD przedstawił nowy program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na temat roli bioróżnorodności w ROD. Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”.

Krajowa Rada PZD omówiła także zagadnienie aktywności w Związku w zakresie projektu ustawy o inwestycjach przeciwdziałających skutkom suszy. W ramach tego zagadnienia przedstawiono i omówiono aktywność zarządów ROD, kolegiów prezesów oraz Okręgowych Zarządów PZD.

Krajowa Rada PZD dużo czasu poświęciła na omówienie możliwości ubiegania się przez ROD o zwrot zawyżonych opłat wodnych w związku z wyrokami NSA. Dyrektor Biura Prawnego, r.pr. Bartłomiej Piech szczegółowo przedstawił obecną sytuacją prawną ogrodów w kontekście wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w zakresie decyzji wodnoprawnych. Krajowa Rada PZD określiła zadania dla Krajowego Zarządu PZD, w ramach których przy wsparciu wszystkich struktur PZD opracuje on m.in. plan dalszego postępowania.

Następnie Krajowa Rada PZD omówiła i oceniła aktywność w Związku w zakresie rozwoju ROD. Prezes PZD podkreślił, iż jest to zagadnienie nierozerwalnie związane z realizacją Otwartego Programu Rozwoju PZD.

Krajowa Rada PZD omówiła zagadnienie budżetów obywatelskich. W tej sprawie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez wszystkie Okręgi PZD obszerne opracowanie wraz ze szczegółowymi tabelami. Prezes PZD podkreślił, iż wobec prób pomijania ogrodów w ubieganiu się o środki z budżetów, niezwykle ważna jest aktywizacja Okręgów i ogrodów oraz wspólna strategia działania. Krajowa Rada PZD zdecydowała o wystąpieniu do Prezydenta Miasta m.st. Warszawy-Pana Rafała Trzaskowskiego o umożliwienie ogrodom składania wniosków w ramach budżetów obywatelskich.

Krajowa Rada PZD zapoznała się również z informacją nt. funkcjonowania biur Okręgów w związku z pandemią. Informacja opracowana w oparciu o cotygodniowe raporty z Okręgów PZD potwierdziła, iż dzięki opracowanym i przyjętym przez Krajowy Zarząd PZD zasadom, pomimo pandemii biura Okręgów funkcjonują nieprzerwanie.

Krajowa Rada PZD podjęła również uchwałę w sprawie obchodów 40-lecia PZD, które przypada w 2021 r.

Ważną decyzją było określenie przez Krajową Radę PZD wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2021 r. oraz określenie wysokości partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2021 roku. Zdecydowano, iż wszystkie stawki pozostaną w takiej samej wysokości jak w 2020 r. Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR PZD przedstawiła pozytywną opinię w zakresie proponowanych składek oraz wysokości partycypacji.

Krajowa Rada PZD zdecydowała także, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, finansową i gospodarczą nie jest możliwe wdrożenie w PZD funduszu amortyzacyjnego i postanowiła działania te przełożyć na 2022 r.

Zgodnie ze statutowymi kompetencjami Krajowa Rada PZD zarejestrowała 8 Regulaminów Okręgowych Rad PZD: w Gorzowie Wlkp., Łódzkiej, w Pile, Podlaskiej, Pomorskiej oraz w Szczecinie, we Wrocławiu i Małopolskiej.

Krajowa Rada PZD nadała również sztandar ROD „Elana” w Toruniu.

Na zakończenie posiedzenia, Prezes PZD podziękował za przygotowanie materiałów merytorycznych, które objęły wiele, istotnych i trudnych dla Związku tematów oraz za udział w posiedzeniu członkom Krajowej Rady PZD. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Prezes PZD złożył wszystkim życzenia zdrowych i radosnych Świąt.

Biuro Krajowej Rady PZD