Komunikat Krajowej Rady .

Komunikat Krajowej Rady w sprawie funkcjonowania biur Okręgów PZD.
4 grudnia 2020
Komunikat w sprawie VII posiedzenia Krajowej Rady PZD.
7 grudnia 2020

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3.12.2020 r. w sprawie respektowania praw działkowców przez Wody Polskie – 04.12.2020

Krajowa Rada PZD, po zapoznaniu się w dniu 3 grudnia 2020r. z informacją na temat orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzających zarzuty PZD o bezprawnym zawyżaniu przez Wody Polskie opłat wodnych nakładanych na rodzinne ogrody działowe, informuje jak niżej.

Zmiana ustawy prawo wodne spowodowała, że od 2018r. rodzinne ogrody działkowe utraciły zwolnienia z opłat za pobór wód z ujęć własnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było obciążenie działkowców kosztami tzw. opłat wodnych pobieranych przez Wody Polskie.

Od samego początku obowiązywania nowych przepisów PZD stał na stanowisku, że ustawa przewiduje obciążane działkowców przy zastosowaniu stawek analogicznych, jak dla rolników. Niestety, korzystając z uprawnień nadanych ustawą, Wody Polskie narzucały ROD stawki komercyjne. Skutkowało to kilkukrotnym zawyżeniem kosztów ponoszonych przez  działkowców.

Przeciwdziałając temu zjawisku władze krajowe PZD skierowały do Prezesa Wód Polskich oficjalne stanowisko z wnioskiem o respektowanie praw działkowców. Argumenty prawne zawarte w dokumencie zawarto również we wzorach odwołań od decyzji Wód Polskich, które PZD udostępnił ROD. Niestety zarówno Prezes Wód Polskich, jak i terenowe organy tej instytucji, odrzuciły argumentację PZD. W efekcie sprawy trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA w sprawach ogrodów. W wyrokach, od których nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, Sąd jednoznacznie podzielił zarzuty PZD, że Wody Polskie niegodnie z prawem zawyżały opłaty ogrodom.

Orzeczenia NSA otwierają ogrodom drogę do ubiegania się o zwrot bezprawnie wyegzekwowanych opłat. Szacunki PZD wskazują, że przez trzy lata wadliwego stosowania przepisów przez Wody Polskie, na ich rachunek trafiły miliony zł z zawyżonych opłat  działkowców. Niestety sygnały dochodzące z terenu wskazują, że Wody Polskie mogą utrudniać odzyskanie pieniędzy przez ogrody. Co więcej, pomimo jednoznacznego stwierdzenia przez NSA o niezgodności z ustawą decyzji podejmowanych wobec ROD, Wody Polski, wykorzystując pozycję władzy publicznej, nadal narzucają działkowcom zawyżone opłaty.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zintensyfikowanie działań w obronie ROD przed skutkami dalszego łamania prawa przez Wody Polskie. Dlatego też zobowiązała Krajowy Zarząd PZD do pilnego opracowania i wdrożenia programu, który pozwoli na wyegzekwowanie praw przysługujących działkowcom. Obok przygotowania wzorów dokumentów prawnych, którymi ROD będą mogły posługiwać się w relacjach z organami Wód Polskich, KR PZD uznała za konieczne zaangażowanie organizacji w kampanię na rzecz respektowania praw działkowców.

W ocenie KR PZD w sytuacji, gdy PZD od samego początku alarmował Wody Polskie o wadliwości decyzji podejmowanych przez wobec ogrodów, w pełni uzasadnione jest aby to władze Wód Polskich doprowadziły do usunięcia z obrotu prawnego wadliwych decyzji i ich bezprawnych skutków. O zaistniałej sytuacji PZD zamierza również poinformować władze rządowe, sprawujące nadzór nad tą instytucją. Problem dotyczy bowiem przeszło 1000 ogrodów, w których z działek korzysta ok. 250 000 rodzin, ma zatem na tyle doniosłe znaczenie społeczne, że oczekiwanie reakcji ze strony władz rządowych jest w pełni uzasadnione.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców