Komunikat Krajowego Zarządu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada PZD.
30 września 2020
POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
1 października 2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych – 30.09.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu gmin. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, a w szczególności art. 17, daje podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Uzyskanie dotacji gminy uzależnione jest od ich wcześniejszego zabezpieczenia w budżecie gminnym.

Przypominamy, iż projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dlatego też zachęcamy zarządy ROD do składania wniosków do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. Ostatnie lata pokazują bowiem, iż coraz więcej gmin przeznacza w swoich budżetach środki dla ROD, jednak nie jest to możliwe bez zaangażowania zarządów ROD i działkowców.

KZ PZD przypomina także o istnieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są jednymi ze źródeł finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ziemi, przyrody, edukacji ekologicznej czy profilaktyki zdrowotnej. Terminy i sposoby składania wniosków określane są w ogłoszeniach o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronach internetowych NFOŚiGW i WFOŚiGW. W tym wypadku ważne jest śledzenie stron internetowych tych podmiotów i podejmowanie działań w przypadku pojawienia się interesujących dla ROD programów.

KZ PZD zwraca również uwagę, iż w wielu miastach są tworzone własne programy na realizację określonych celów, jak np. w Warszawie, gdzie można było składać wnioski na dofinansowanie zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową. Ponadto programy mogą być tworzone na szczeblu wojewódzkim. Taka sytuacja występuje na Mazowszu gdzie z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze 2020” skorzystało już 78 ROD na kwotę 665 092,04 zł. Dlatego zachęcamy do odwiedzania stron internetowych miast oraz przeglądania podejmowanych przez rady uchwał w tym zakresie, jak i śledzenia terminów zarówno ubiegania się o pomoc, jak i rozliczania dotacji, gdyż zasadniczo są one krótkie.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.