Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie.

Szkolenia dla władz z programu DGCS
26 lutego 2020
Informacja Jednostki Krajowej PZD.
6 marca 2020

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie.

Kolejne III posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie obradowało w dniu 28 lutego 2020 roku w Sali Konferencyjnej Okręgowego Zarządu przy ul. Bór 201 w Częstochowie.
Prezes Andrzej Wosik powitał przybyłych członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Józefa Kamizelę oraz Głównego Księgowego Teresą Dobosz. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że na 25 członków organu w posiedzeniu uczestniczy 18 co stanowi 72 %. Posiedzenie jest prawomocne i może przejmować Uchwały oraz inne oficjalne dokumenty.
Podczas obrad Okręgowej Rady omówiono następującą tematykę:
1. Aktualna sytuacja Związku
2. Uchwalenie Regulaminu Okręgowej Rady.
3. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu w 2019 roku.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za 2019 rok.
5. Uchwalenie planu pracy Okręgu na 2020 rok.
6. Uchwalenie preliminarza Okręgu na 2020 rok.
7. Informacja okręgowej komisji Rewizyjnej.
8. W sprawach różnych przygotowania do kampanii sprawozdawczej w ROD oraz gospodarka odpadami.
Prezes Andrzej Wosik szczegółowo omówił aktualną sytuację związku, ogrodów i działkowców na którą składają się w głównej mierze sprawy nowelizacji ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Prezes w swoim wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę Prezes PZD Eugeniusza Kondrackiego w podjętych przez Związek działaniach mających na celu obronę żywotnych interesów działkowców i Związku.
Sekretarz Okręgu zapoznał uczestników z propozycją Regulaminu Okręgowej Rady, który stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.
W kolejnym punkcie porządku obrad Sekretarz przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu za 2019 rok, natomiast Głowna Księgowa sprawozdanie finansowe wraz z bilansem Okręgu za 2019 rok.
W dalszej części obrad Sekretarz przedstawił plan pracy Okręgu na 2020 rok natomiast Główna Księgowa preliminarz finansowy Okręgowego Zarządu na 2020 rok. Podsumowania tej części sprawozdawczej dokonał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Józef Kamizela w swoim wystąpieniu.
W dalszej części posiedzenia sekretarz omówił przygotowania do tegorocznej kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych.
Podsumowania wystąpień i dyskusji dokonał Prezes Andrzej Wosik, który poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie w sprawie znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zapoznał z propozycją 5 uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie. Okręgowa Rada przyjęła jednogłośnie również stanowisko w sprawie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Prezes Andrzej Wosik podziękował uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Przygotował:
Adam Więcławik