Narada Prezesów ROD.

Narada Prezesów w Częstochowie
3 lutego 2020
Spotkanie Zarządu Okręgu z Posłem Zdzisławem Wolskim.
10 lutego 2020

Narada Prezesów ROD w Częstochowie – 03.02.2020

W  dniu  31  stycznia  2020  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecie”   w  Częstochowie  odbyło się  szkolenie-narada  dla  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  regionu  częstochowskiego.  W  naradzie  uczestniczyło  44  przedstawicieli  naszych  ogrodów.

Program  narady  obejmował:

  1. Aktualna  sytuację  związku,  ogrodów i  działkowców.
  2. Przygotowania  do walnych  zebrań  2020.
  3. Sprawy  gospodarki  odpadami  w  2020  roku.
  4. Sprawy  różne.

Prezes  Andrzej  Wosik  omawiając  aktualną  sytuacje  związku,  ogrodów  i  działowców  zwrócił  szczególna  uwagę  na  najważniejsze sprawy  dotyczące  miedzy  innymi  nowelizacji ustawy  prawo  budowlane  oraz  zagrożeń  wynikających  z tego  tytułu.  Omówił    podjęte  działania  przez  związek  w  tym  zakresie  oraz  ich  efekty.  Najważniejszym  jest  w  tym  zakresie  solidarność  związku  i  mówienie  jednym  głosem.  Dlatego  potrzebne  są  listy  i  stanowiska  w  tym  zakresie  obecnie  do  Marszałka  Senatu,  senackiej  Komisji  Infrastruktury,  Ministra  Infrastruktury  oraz  Krajowej  Rady.   Ponadto  ważnym  tematem  była  sprawa  dotycząca  zmian  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  która  może  doprowadzić  do  wyłączenia  ogrodów  w  tych  planach.  Taka  sytuacja  może  spowodować  likwidację  kolejnych  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Ważną  sprawa  jest  tu  ciągłe   sprawdzanie  proponowanych  zmian  przez  poszczególne  gminy.  Dlatego  Prezes  zaapelował  do  Prezesów  w  gminach  o  stały  monitoring proponowanych  zmian  w planach  zagospodarowania  gmin.  W  Częstochowie  spraw  jest  monitorowana.

W  związku  z  omawianymi  sprawami  Wiceprezes  Okręgu  zapoznał  uczestników  narady  z  przygotowanym  stanowiskiem    z  narady  do  Marszałka  Senatu  w  sprawie  zaproponowanych  zmian  w  ustawie  prawo  budowlane.  Stanowisko  zostało  przyjęte  jednogłośnie.

Kolejnym  tematem  była  sprawa  przygotowania  kampanii  sprawozdawczej  w  rodzinnych  ogrodach  działowych.  Temat  referował  Sekretarz  Okręgu.  Szczegółowo  omówił  przekazane  przez Jednostkę  Krajowa  PZD  wytyczne  dla  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  sprawie    walnych  zebrań  2020.  Ponadto  omówił  wytyczne  Okręgu  w  sprawie  przygotowania  sprawozdania  merytorycznego  z  działalności  ogrodu  za  2019  rok.  Ponadto  podkreślił  sprawę    dobrego  przygotowania  na  walne  zebranie  wszelkich  spraw  finansowych,  gospodarczych,  inwestycyjnych   oraz  dokumentów  przez  ogrodowe  komisje  rewizyjne.

Prezes  Okręgu  omówił  sprawy  dotyczące  gospodarki  odpadami  w  rodzinnych  ogrodach  działowych.  Sytuacja  zmieniła  się  po  nowelizacji  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  w  gminach.  Na  dzień  dzisiejszy  w  ogrodach  w  Częstochowie  opłaty  do  końca  czerwca  nie  zmienią  się  i  wynoszą 43,33  zł  od  działki  za okres  od  lipca  2019  do  czerwca  2020  roku.  Natomiast  od  lipca  2020  należy  rozpatrywać  podpisywanie  indywidualnych  umów  z  odbiorcami  śmieci.  W  Częstochowie  rada  miasta  ustaliła  wysokość  opłat  za  śmieci  miedzy  innymi  dla  ogrodów  działkowych  i  wynoszą  one dla  śmieci  segregowanych  54,17 zł  dla  niesegregowanych  216,00  zł  za  pojemnik  1100 l.  Kwoty  te  są  zbyt  wysokie  dla  działowców,  ze  względu  na  obawy  Zarządów  ROD  dotyczące  segregacji  odpadów  i  przyjętych  w ustawie  kar  wynoszących  500 %.  Dlatego  Okręg  podjął  rozmowy  z  prywatnymi  odbiorcami  odpadów  Firmą  „W. Strach”  która  zaproponowała  dla  ogrodów  kwotę  120,00  zł  brutto  za  odpady  zmieszane  w  pojemniku  1100 l.   W terenie  zgodnie  z  informacjami  z  ogrodów   koszt  podwyżek  za  odbiór  śmieci  nie  jest tak  znaczący  jak  w Częstochowie.   Znowelizowana  ustawa  nie  pozwala,  aby  ogrody  były  objęte  miejskim  systemem  odbioru  odpadów.   Taka  sytuacja  szczególnie  w  Częstochowie  była  niezwykle  korzystna  dla  naszych  działowców. Podwyżka  opłat  za  odbiór  odpadów  w  ogrodach  Częstochowy  wzrośnie  w  zależności  od  ogrodu  od  100  do  nawet  500 %  zgodnie  z  przewidywaniami   poszczególnych  Zarządów  ROD.

Sekretarz  Okręgu  w  sprawach  różnych  omówił  między  innymi:

  1. Konieczność  zakupu  przez  kolejne  ogrody  programu  DGCS PZD System.
  2. Działania  ROD  w  realizacji   wytycznych  parlamentu  europejskiego  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych.
  3. Działalność  szkoleniowa  w  ROD.
  4. Komunikacja  wewnętrzna
  5. Powstanie  ośrodka  finansowo-księgowego  przy  Okręgu.
  6. Jubileusze  w  ROD  –  odznaczenia.

W  podsumowaniu  Prezes  Andrzej  Wosik  podkreślił,  że szkolenie  dzisiejsze  było  bardzo  ważne  i  pożyteczne.  Pozwoli  na  lepsze  postrzeganie  problemów  jakimi  żyje  Związek.  Ponadto  uznał,  że  narada  pozwoli  na lepsze  przygotowanie  obecnej  kampanii  sprawozdawczej  w  ROD.

 

Informacja  i  zdjęcia:

Sekretarz Okręgu

Adam Więcławik