Obradowała Okręgowa Rada PZD.

Działkowiec kolejny nr w sprzedaży.
21 listopada 2019
Stanowisko Okręgowej Rady.
29 listopada 2019

Obradowała    Okręgowa  Rada  PZD  w  Częstochowie.

W  dniu  27  listopada  2019  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  odbyło  się  II  posiedzenie  Okręgowej  Rady.  W  spotkaniu  uczestniczyli  oprócz  członków   Rady,  Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Józef  Kamizela  zaproszeni  Prezesi  ROD.

Obrady  otworzył   Wiceprezes  Grzegorz  Tasarz,  który  powitał  uczestników  przedstawiając  nowych  członków  Rady.   W  programie  posiedzenia  omówiono  następujące  tematy:

  1. Informacja z  odbytego   X  Okręgowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  w  Częstochowie.
  2. Informacja z  odbytego   XIV  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  w
  3. Powołanie Komisji
  4. Wręczenie podziękowań  Prezesa  Związku  dla  Prezesów  ROD,  którzy  podczas  walnych  zebrań  przestali  pełnić  te

Wiceprezes  Okręgu  Grzegorz  Tasarz  przedstawił  informację  z  odbytego  X  Okręgowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  w  Częstochowie.  Podkreślił  bardzo  dobrą  organizację  uroczystości,  przygotowanie   przez  biuro  Okręgu  dokumentów  sprawozdawczych  oraz  przyjętych  przez  Zjazd  oficjalnych  dokumentów  i  stanowisk.

Następnie  Wiceprezes  Grzegorz  Tasarz  przedstawił  informację  z  obrad  XIV  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  jaki  miał  miejsce  w  Warszawie  w  dniu  18.10.2019  roku.  Omówił  przyjęty  program  działania  stanowiący  podstawę  rozwoju  ogrodnictwa  działkowego w  Polsce.   Informację  uzupełnił  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  omawiając  przyjęte  stanowiska  oraz  apel  uczestników  Zjazdu.

Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  w  imieniu  Zarządu  zaproponował  powołanie  następujących  komisji  problemowych,  których  działalność  pozwoli  na  właściwe  funkcjonowanie  władz  okręgu.

  1. Komisja   odznaczeń.
  2. Komisja   oświaty,  konkursów  i  zagospodarowania  ROD.
  3. Komisja   inwestycji,  remontów  i  gospodarki  gruntami.
  4. Komisja   bezpieczeństwa  w  ROD.
  5. Komisja   polityki  społecznej.
  6. Komisja ds. rozpatrywania  skarg  członków  ROD  oraz  analizy  materiałów  z  walnych  zebrań.

W  kolejnym  punkcie  porządku  Wiceprezes  Grzegorz   Tasarz  dokonał  wręczenia  przygotowanych  podziękowań    Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  dla  Prezesów,  którzy  podczas  ostatniej  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  zrezygnowali  z  dalszej  pracy  społecznej  w  organach  związku  na  rzecz  działkowców.

W  wyniku  dyskusji  podjęto  jedną  uchwałę  w  sprawie  powołania  komisji  problemowych  oraz  trzy  stanowiska  dotyczące  roli  i  znaczenia  X  Okręgowego  Zjazdu  PZD, roli i znaczenia  XIV  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  w  Warszawie  oraz  gospodarki  odpadami.

Opracował:  Adam  Więcławik.