Narada Prezesów ROD.

Krajowa Rada przyjęła nowelizację Regulaminu ROD.
3 lipca 2018
Jubileusz – ROD
17 lipca 2018

Narada  Prezesów  Okręgu  Częstochowskiego.

 

W  Domu  Działkowca  ROD „Błeszno-Wzgórze”  przy  ul.  Bienia  w  Częstochowie  w  dniu  02  lipca  2018  roku  odbyła  się  kolejna  narada  z  Prezesami  ROD  Okręgu   częstochowskiego.   Naradzie  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik.

Porządek  narady  przewidywał  omówienie  najważniejszych  spraw  jakimi  obecnie  żyję  Związek  na  które  składają  się  –   przyjęcie  zmian  do  Regulaminu  ROD,    sprawy  nowelizacji   tzw.   spec  ustawy  mieszkaniowej,   ochrona  danych  osobowych,  nowe  przepisy  prawa  wodnego,   komputeryzacja  ROD,   przygotowanie do  powołania  ośrodka   finansowo-księgowego  w  Okręgu  oraz  Okręgowych  Dni  Działkowca  w  dniu  25.08.2018  roku.

Prezes  Okręgowego  Zarządu  Andrzej  Wosik  omówił  szczegółowo  sprawy  związane  z  przyjęciem  w  dniu  28.06.2018  roku  przez  Krajową  Radę  PZD  zmian  do  Regulaminu  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego.  Prezes  podkreślił,  że  zaproponowane  zmiany  wynikają  z  przyjętych  zmian  w  Statucie  PZD  przez  XIII  Nadzwyczajny  Zjazd  Delegatów  PZD  oraz  mające  na  celu  dostosowanie  przepisów  prawa  związkowego  do  potrzeb  wynikających  z  nowych  uregulowań  prawnych.  W  dalszej  części  wystąpienia  Prezes   podkreślił  wielkie   znaczenie  nowelizacji  spec  ustawy  mieszkaniowej  dla  przyszłości  i  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  Polsce.  Przypomniał,  że  uwagi  do  tego  projektu  zostały  zgłoszone  przez  stronę  związkową gdyż  zostaliśmy  zaproszeni  do  współpracy  na  d  tym  tematem.   Prezes  zaprosił  uczestników  narady  na  Okręgowe  Dni  Działkowca,  które  w tym  roku  odbędą  się  w  Amfiteatrze  na  Promenadzie  Czesława  Niemena  w  dniu  25.08.2018  roku.  Tak  jak  to  miało  miejsce  w  latach  poprzednich   patronat  honorowy  nad uroczystościami  objął  Prezydent  Miasta  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk.

Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik  przedstawił  sprawy  dotyczące  realizacji  dyrektywy   parlamentu  europejskiego   dotyczącej  ochrony  danych  osobowych  w  jednostkach  organizacyjnych  PZD  zwracając  szczególną  uwagę  na  przygotowanie  ze  strony  Zarządów  ROD  i  określenie  katalogów  rejestrów  danych  osobowych  występujących  w  ogrodach,  wzorów  rejestru  czynności  dla prowadzonych  poszczególnych  katalogów  w  ROD,  powołanie  koordynatora  danych  osobowych  oraz  udzielenie  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  dla  pracowników  w  ROD.  Ponadto  omówił  sprawy  związane  z  nowelizacją    przepisów  prawa  wodnego  i   realizacji  inwestycji  i  remontów  w  ROD.

Główna  Księgowa   Okręgu  Teresa  Dobosz   omówiła   temat  komputeryzacji  w  ROD  oraz  zalety    programu  DGCS PZD  System, który  na naszym  terenie  zamówiło  już  26  ROD.  Poinformowała  o  dyżurach  informatyka,  który  służy  radom  i  pomocą  członkom  władz  ROD    w  prowadzaniu  i  funkcjonowaniu  ogrodu.    Ważnym  tematem  były  sprawy   przygotowania  powołania  ośrodka  finansowo-księgowego  w  naszym  Okręgu.

Prezes  Andrzej  Wosik  omówił  ponadto  sprawy  różne  wynikające  z  upływu  czasu,  oraz  podsumował  ożywioną  dyskusję  nad głównymi  tematami  narady.  Kończąc  swoje  wystąpienie  oraz  naradę  Prezes  Andrzej  Wosik  zaapelował  o  liczny  udział  w  nadchodzących  wyborach  i  poparcie  kandydatów,  którzy  sprawdzili  się  w  tej  kadencji,  na  których  można  było  polegać   w  realizacji  naszych  zadań  i  celów.

Podczas  narady  Prezesi  otrzymali  przygotowane  przez  biuro  Okręgu   materiały.

 

Informację  i  zdjęcia  przygotował:  Adam  Więcławik