Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie.

Narada w Lublińcu.
1 czerwca 2018
List do Prezesa E. Kondrackiego.
1 czerwca 2018

Obradowała  Okręgowa  Rada  PZD  w  Częstochowie.

                                                 

W  dniu  30.05.2018  roku  odbyło  się  kolejne  X  posiedzenie  Okręgowej  Rady  PZD  w  Częstochowie.  Obradom  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik,  który  powitał  uczestników  posiedzenia  oraz  Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusza  Berskiego  jak  również  Głównego  Księgowego  Teresą  Dobosz  i  przedstawił  porządek  obrad,  który  został  przyjęty  jednogłośnie.

Przy    frekwencji  wynoszącej  67 %  Prezes  Andrzej  Wosik    omówił  aktualną  sytuacji  działkowców  i  Związku.  Szczególną  uwagę  poświęcił  sprawie  spec  ustawy  mieszkaniowej,  reprywatyzacji,  uchwałom  KR  w  sprawie  budowy  biur  dla  rodzinnych  ogrodów  działkowych  oraz  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych.  Prezes  poprosił  Gł.  Księgową  i  Dyrektora  Biura,  którzy  uczestniczyli  w  naradach  w  KR  do  przedstawienia  informacji w  tym  zakresie.  Omawiając  sprawy  ochrony  danych  osobowych  szczególną  uwagę  zwrócono  na  ścisłe  przestrzeganie  uchwał  systemowych  opracowanych  w  KR  PZD  w  tym  zakresie  oraz  bezwzględne przestrzeganie  ustalonych  w  nich  zasad.

Sekretarz  okręgu  Adam  Więcławik  podsumował tegoroczną  kampanię  sprawozdawczą  w  rodzinnych  ogrodów  działkowych,  która  trwała  od  marca  do  maja  2018 roku.  Główna Księgowa  okręgu  Teresa  Dobosz   zapoznała  uczestników  posiedzenia  z  przygotowanym  zbiorczym  sprawozdaniem  finansowym  ROD  za  2017  rok oraz  zbiorczym  preliminarzem  finansowym  ROD  na  2018 rok.

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski  w  swoim  wystąpieniu  dokonał  oceny  sprawozdań  finansowych  wraz  z  preliminarzem  i  zawnioskował  o  ich  przyjęcie.

W  dyskusji  uczestnicy  wysoko  ocenili  przygotowane  dokumenty  sprawozdawcze  oraz  wykazali  duże  zainteresowanie  przyjętymi  rozwiązaniami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych,  budowy  biur  dla  ROD  oraz  spec  ustawy  mieszkaniowej.

W sprawach  różnych  wiceprezes   OZ  Marian  Gradzik  zapoznał  zebranych  z  informacją  na  temat  odbytego  w  dniu  27  maja pikniku  rodzinnym  na  Promenadzie  Cz. Niemena.

Okręgowy  Zarząd  przyjął  jednogłośnie  jeden  list  do  Prezesa  Związku  oraz  trzy  uchwały.

 

Opracował:  Adam  Więcławik.