Stanowisko OZ.

informacja KR PZD.
29 marca 2018
Stanowisko ROD „1-go Maja-Wolność”
30 marca 2018

STANOWISKO 

         Okręgowego   Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie                                                       

z  dnia  28.03.2018  roku

w  sprawie  projektu  ustawy  o  ułatwieniu  w  przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  inwestycji  towarzyszących.

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  po  zapoznaniu  się  z  projektem  ustawy  o  ułatwieniu  w  przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  inwestycji  towarzyszących  wyraża  swoje  stanowisko. Projekt  zamieszczony  na  stronie  Rządowego  Centrum  Legislacyjnego  określa  uproszczone  zasady  oraz  procedury  zamierzeń  inwestycyjnych  dotyczących  budowy  nowych  mieszkań.

Zdaniem  uczestników  posiedzenia  projekt  całkowicie  pomija  zapisy  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  dnia  13  grudnia  2013  roku.  Budzi  to  zrozumiały  niepokój  samorządu  Związku  oraz  samych  działkowców.   Nasze  obawy wynikają  przede  wszystkim  z  przyjęcia  w  projekcie  ustawy  między  innymi  następujących  rozstrzygnięć,  które  mogą  skutkować  masową  likwidacją  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Są nimi:

  1. Braku zaproszenia  Związku  do  konsultacji  nad  tym  projektem  mimo,  że  zainteresowanie   developerów  naszymi  terenami  jest  znaczne.
  2. Rodzinne Ogrody  Działkowe  stanowią  tereny  zielone  podlegające  ochronie  w  przepisach  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych,  które  obecnie  nie  będą  gwarancją   naszego  bezpieczeństwa  stosownie  do  zapisów  projektu  tej  ustawy.
  3. Projekt ustawy  wprowadza  duże  udogodnienia  w  zakresie  upraszczania  procedur  planistycznych  z  pominięciem  celów  jakie  pełnią  w  nich  do  tej  pory  rodzinne  ogrody  działkowe.  Działanie  takie  prowadzą  do  likwidacji  ogrodów  szczególnie  na  cele  komercyjne.
  4. Zmiany polegające  na  decyzji  organu  gminy  zastępującą  proces  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  spowoduje  chaos  urbanistyczny  i  może  w  prostej  linii  doprowadzić  do  nieuzasadnionej  likwidacji  wielu  rodzinnych  ogrodów  działkowych  również  na  cele  komercyjne.
  5. Proponowane rozwiązania  przewidują  również  brak   zgody   samego  zainteresowanego  na  ograniczenie  sposobu  korzystania  z  Taka  polityka  przyjęta  przez  autorów  projektu  prowadzi  również  do  ograniczenia  bądź  likwidacji   wielu   rodzinnych  ogrodów  działkowych   w    polskich  miastach.
  6. Zaproponowane rozwiązania  w  omawianym  projekcie  ustawy  odbiegają  od  przyjętych  w  demokratycznych  społeczeństwach  rozwiązaniach  gwarantujących  nienaruszalność  prawa  własności – prawa  działkowców.
  7. Zaproponowane rozwiązania  winny  zawierać  zapisy  dającą   pełną  ochronę  rodzinnym  ogrodom  działkowym  ze  względu  na  pełnione  funkcje  społeczne.

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku Działkowców w Częstochowie  uważa,  że  opracowanie  tak  ważnego  dla  społeczeństwa  projektu  ustawy  nie  może  uwzględniać  interesów  tylko jednej  strony  –  inwestorów.  Ważnym  elementem  tego  rozwiązania  winno  być  również  zagwarantowanie  interesów  pozostałych  stron  w  przyjętym     rozstrzygnięciu.  Rodzinne  ogrody  działkowe  spełniają  bardzo  ważne  funkcje  społeczne – integracja  wielopokoleniowej  rodziny,  aktywny  wypoczynek,  kontakt  z  przyrodą,  zdrowy  tryb  życia,  ochrona  środowiska  oraz  przyrody.  Funkcje  te  winny  lec  u  podstaw  zapewnienia  w  omawianym  projekcie  ustawy  dalszego  niezakłóconego  funkcjonowania  i  zachowania  celów  dla  których  powołano  rodzinne  ogrody  działkowe.

 

Okręgowy  Zarząd  PZD

                                                                                                                                     w  Częstochowie

 

Częstochowa  28.03.2018.