PZD w sprawie ustawy smieciowej

Stanowisko KR PZD.
16 marca 2018
Posiedzenie Okręgowego Zarządu
16 marca 2018

PZD ponownie wystąpił o zmianę ustawy „śmieciowej” w zakresie ROD. – 16.03.2018

Wraz z pierwszymi walnymi zebraniami w ROD powraca temat opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów. W szczególności niepokoi działkowców, że opłaty za wywóz śmieci z roku na rok są coraz wyższe, a ich sposób naliczania – nieadekwatny do ilości śmieci faktycznie powstających na terenie ROD.

Przyczyną rosnących cen za wywóz śmieci są nieprecyzyjne, niesprawiedliwe przepisy utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także  decyzje władz gmin/miast, które regularnie podwyższają stawki opłat za odpady.

Mając to na uwadze, Polski Związek Działkowców od kilku lat podejmuje działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy „śmieciowej”. W ramach tych działań, w 2016r. i 2017 r. wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o zainicjowanie przez resort Środowiska nowelizacji w/w ustawy i wprowadzenie do niej precyzyjnych przepisów dotyczących wywozu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, do których należą ROD albo wprowadzenie przepisów dedykowanych wyłącznie ogrodom działkowym. W szczególności PZD wskazał na potrzebę, aby w ustawie została określona maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (aby ograniczyć uchwalanie horrendalnych stawek za wywóz śmieci z ROD), uzależnienie jej wysokości od stawek opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych oraz znaczące zróżnicowanie stawek za śmieci zmieszane i posegregowane, aby segregacja śmieci była naprawdę opłacalna.

W dniu 18.10.2017 r. Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami udzieliło odpowiedzi, że w dniu 6 października b.r. na posiedzeniu Zespołu ds. programowania prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjęta została decyzja o wpisaniu projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Tym samym, zdaniem MŚ, będzie możliwość podjęcia prac nad w/w projektem ustawy, którego przedmiotem będzie w szczególności zagadnienie zw. z ryczałtową stawką opłaty tzw. śmieciowej.

W dniu 8.03.2018 r. PZD korzystając z okazji, że został poproszony o konsultację projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponownie przedstawił problemy działkowców związane z obecnie obowiązującymi systemami wywozu śmieci i zwrócił się o informację, czy resort Środowiska zgodnie z zapowiedziami rozpoczął prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy „śmieciowej”, a jeżeli tak, to poprosił o uwzględnienie PZD w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowywanych rozwiązań prawnych.

W swoim wystąpieniu, Związek wyraźnie zaznaczył, że zmiany dokonane w ustawie „śmieciowej” wprowadziły wiele niesprawiedliwych zasad w zakresie gospodarowania odpadami na terenach ogrodów działkowych. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić coraz wyższe stawki opłaty za wywóz śmieci z terenów ogrodów, zupełnie „oderwane” od ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na ich terenie. Kilkuletnie funkcjonowanie znowelizowanej ustawy udowodniło, że obejmowanie ogrodów działkowych w/w systemami, zwłaszcza opłatą ryczałtową nie ma uzasadnienia funkcjonalnego i ekonomicznego, a jest podyktowane interesami i stosunkiem danej gminy do ogrodów działkowych. Wyraża się to m.in. w tym, że gminy  całkowicie dowolnie i różnie interpretują zapisy ustawy. Konsekwencją nieprecyzyjnych zapisów jest całkowita uznaniowość w stosowaniu prawa, a co za tym idzie – niczym nieuzasadnione różnicowanie obciążeń finansowych nakładanych na działkowców. Odrębnym problemem jest zjawisko ustalania stawek opłat (zwłaszcza opłaty ryczałtowej) bez rzetelnej analizy ilości odpadów powstających na terenie ROD i bez konsultacji z rodzinnymi ogrodami działkowymi. Jej stawka jest narzucana „odgórnie”, w zależności od żądań finansowych firmy, której gmina zleca wywóz śmieci. Całkowicie ignoruje się przy tym takie okoliczności jak koszty, jakie ogrody ponosiły do tej pory – samodzielnie zlecając usługę odbioru śmieci, czy też fakt, iż działki w ROD są wyposażone w kompostowniki.

Związek, mając na uwadze oczekiwania kierowane do PZD z ogrodów działkowych, wyraził chęć merytorycznej współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym wywozu śmieci z terenów ROD, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim znajomością problemów środowiska działkowców. 

Z uwagi na znaczenie tematu śmieci dla ogrodów i działkowców, na posiedzeniu w dniu 14.03.2018 r. Krajowa Rada PZD przyjęła plan pracy na 2018 r., którego jednym z zadań jest ustalenie aktualnej sytuacji śmieciowej w ROD i przyjęcie dalszych kierunków działań w tej sprawie.

MAP