Komunikat KR PZD.

Prezydium Okręgu powołało Kolegia Prezesów.
14 lutego 2018
Marcowy działkowiec
16 lutego 2018

Komunikat jednostki krajowej Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz – 14.02.2018

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. został przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów i po jego decyzji – wrócił do ponownych analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący Komitetu – p. Jacek Sasin w jednym z wywiadów poinformował, że projekt wymaga dalszych analiz i wyliczeń, a także zastanowienia się, jak zapisać przepisy ograniczające krąg osób, które mogą stać się beneficjentami ustawy.

Powyższe oznacza, że będą kontynuowane prace związane z projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Warto przypomnieć, że PZD od początku opublikowania projektu ustawy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo zaangażował się w prace legislacyjne związane z tą ustawą. W sprawie projektu, w dniu 15.11.2017 r. wypowiedziało się Prezydium KR PZD, w dniu 9.12.2017 r. – XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, w dniu 15.12.2017 r. – Krajowa Rada PZD. Został również przygotowany obszerny „Raport roszczeń do gruntów ROD”, który jest i dalej będzie wykorzystywany w wystąpieniach do władz publicznych w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Ponadto, w dniu 9 stycznia 2018 r. PZD wziął udział debacie publicznej „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia” zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, gdzie prawnicy Związku prezentowali sytuację związaną z roszczeniami do gruntów ROD. Natomiast. w dniu 31.01.2018 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Kazimierza Smolińskiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Pisma o podobnej treści zostały skierowane do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jak również Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Swoje wystąpienia przekazały również Okręgi PZD: Małopolski, Mazowiecki, w Szczecinie i Podkarpacki.

PZD będzie dalej uczestniczył w pracach związanych z w/w projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Związek ma bowiem świadomość, jak ogromne znaczenie dla ogrodów i działkowców ma uchwalenie ustawy kończącej proces „dzikiej” reprywatyzacji. Działania Związku nie mają charakteru politycznego. Są skierowane wyłącznie na obronę ROD i działkowców przed skutkami obecnych i przyszłych roszczeń. W szczególności, że ich źródłem są najczęściej błędy administracji publicznej przy nacjonalizacji, wywłaszczaniu czy też przekazywaniu gruntów pod ogrody działkowe. PZD podkreśla, że grunty pod ogrody działkowe były zajmowane przez działkowców w dobrej wierze, w pełnym przeświadczeniu, że ich stan prawny jest pewny i nie grożą im żadne roszczenia związane ze zwrotem działek czy też zapłatą za bezumowne korzystanie.

Roszczenia do gruntów ROD to poważne zjawisko. Według ostatniego badania, obejmują one 330 ROD o pow. ponad 877 ha, gdzie ponad 20 tys. działek  użytkowanych jest przez polskie rodziny. Przeliczając to na liczbę osób, roszczenia dotyczą 80 – 120 tysięcy osób. Ta liczba ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe roszczenia, w tym zgłaszane do gruntów ROD, których dotychczasowy status był uregulowany. To przekonuje, że żaden ogród nie może czuć się bezpieczny.

Dlatego też, PZD w swoich stanowiskach i wystąpieniach do organów państwowych niejednokrotnie wskazywał, że opowiada się za ustawowym rozwiązaniem problemu reprywatyzacji. Związek uznaje za słuszne wprowadzenie do ustawy – zakazu zwrotu gruntów „w naturze” w zamian za stosowną rekompensatę. Związek stoi na stanowisku, że regulacje prawne powinny uwzględniać naprawienie krzywd. Nie może być jednak tak, że naprawianie krzywd jednej grupy społeczeństwa będzie odbywało się krzywdą innych, a zwłaszcza tak licznej grupy społeczeństwa, jaką stanowią polscy działkowcy.

 

W związku ze zbliżającym się okresem zebrań sprawozdawczych w ROD zachęcamy wszystkie walne zebrania jako najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców w ROD do zabrania głosu w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej i tym samym wsparcie działań Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów, które dalej będą podejmować starania – dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o roszczeniach – w kierunku uchwalenia „dobrego prawa” dla ogrodów i działkowców.  

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.