Ważne dla ROD.

Komunikat KR PZD
13 lutego 2018
Prezydium Okręgu powołało Kolegia Prezesów.
14 lutego 2018

Budynki biur zarządów priorytetem inwestycyjnym ROD w 2018 roku – 13.02.2018

Nadchodzący sezon działkowy, niewątpliwie powinien stać głównie pod znakiem starań zarządów ROD, nieposiadających biur, aby takie budynki w ogrodach powstały. Kwestie te szczegółowo omawia uchwała nr 2/2018  Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku. Zwiększające się obowiązki zarządów ROD, związane z należytym przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, wynikają z przepisów prawa i rozporządzeń UE.  W związku z powyższym, pierwszym krokiem do rozpoczęcia planowania i realizacji tych niezbędnych inwestycji, musi być podjęcie na walnych zebraniach w bieżącym roku stosownych uchwał inwestycyjnych.

Ze statystyk prowadzonych przez KR PZD wynika, iż w skali kraju około 25% ROD zrzeszonych w PZD nie posiada bur zarządów. Stąd też, uchwała nr 2/2018 podjęta przez Prezydium KR PZD wychodzi naprzeciw tworzeniu zarządom ROD odpowiednich warunków do dobrej pracy. Nie można zapominać, iż na zarządach ROD spoczywają obowiązki wynikające nie tylko z ustawy o ROD, ale także ze statutu PZD i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Aby zarządy mogły rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, niezbędne jest aby posiadały one pomieszczenia na terenie ROD, gdzie możliwe będzie właściwie przechowywanie dokumentów oraz odbywanie posiedzeń i przyjmowanie działkowców.

Wspomniana uchwała skierowana jest w szczególności do zarządów ROD, które borykają się z problemem braku odpowiedniego budynku na podstawową działalność. Ponadto, podkreślić należy, iż zarządy te muszą z należytą powagą potraktować sprawę i podjąć inicjatywę w postaci przygotowania wniosków na walne zebrania w 2018 roku w sprawie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy budynków biur. 

Zgodnie z omawianą uchwałą wszelka pomoc – merytoryczna, organizacyjna, finansowa i techniczna – będzie udzielana ogrodom zarówno ze strony KR PZD oraz Okręgowych Zarządów, tak by ogrody nie posiadające biur w pierwszej kolejności otrzymywały dotacje i wsparcie na powyższe zadanie.

Z pewnością istnieje także możliwość, aby dofinansowanie  – na tak ważny dla zarządów i działkowców cel – uzyskiwać z dotacji samorządowych. Dlatego też, wskazana jest maksymalna aktywność w tej dziedzinie ze strony nie tylko zarządów ROD, ale także aktywizujących się i powstających obecnie kolegiów prezesów.

MA