Z prac Prezydium KR PZD

Komunikat KR
9 lutego 2018
Najnowszy program ochrony roślin.
13 lutego 2018

Obradowało Prezydium KR PZD – 09.02.2018

W dniu 8 lutego br. Prezydium  KR PZD spotkało się na drugim w tym roku posiedzeniu, aby omówić najważniejsze bieżące sprawy i podjąć istotne funkcjonowania ogrodów i Związku decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Prezydium KR wzięła w nim udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt.

Członkowie Prezydium KR podsumowali naradę prezesów OZ  i dyrektorów biur okręgów, która odbyła się w dniach 24-25 stycznia br. stwierdzając, że poruszonych zostało na niej wiele ważnych tematów, również nowych, które będą pociągały za sobą nowe obowiązki dla jednostek organizacyjnych Związku. Mowa tutaj przede wszystkim o nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Natomiast w nawiązaniu do omawianego na naradzie tematu kontroli w ogrodach, które zostały przeprowadzone w IV kwartale 2017 r., Prezydium KR zadecydowało o konieczności kontynuowania przeglądu funkcjonowania zarządów ROD podejmując uchwałę o przeprowadzeniu kontroli w ROD w I półroczu 2018 roku.

Na każdym posiedzeniu Prezydium KR udzielane są pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, który przeznaczony jest m in. na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury w ROD. Na te cele właśnie udzielono pożyczek 3 ogrodom:  ROD „Kapuściska” w Bydgoszczy, ROD „Stare Ogrody” we Wrześni oraz  ROD im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie. Przyznano również dotacje na naprawę zniszczeń w ogólnoogrodowej infrastrukturze z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD 4 ogrodom  w których nastąpiły zniszczenia powstałe w wyniku klęsk: ROD „Wełna” w Romanowie (Okręg Łódzki), ROD „Nenufar” w Ostródzie i ROD „Białka w Białej Piskiej (Okręg Warmińsko-Mazurski) oraz ROD „Skarpa” w Murucinie (Okręg w Bydgoszczy).

Dokonało również w drodze uchwały skreślenia części jednego ogrodu zlikwidowanej na mocy specustawy drogowej. Ponadto dokonało skreśleń 3 ROD z Rejestru ROD w związku z ich wyodrębnieniem się na podstawie ustawy o ROD.

Prezydium KR rozpatrzyło 4 odwołania członków Związku od uchwał wydanych przez prezydia okręgowych zarządów. W dwóch przypadkach stwierdziło, że  organy Związku wydając zaskarżone decyzje działały zgodnie ze statutem, natomiast w dwóch innych – przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia przez prezydia OZ.

Z uwagi na zbliżający się okres sprawozdawczy Prezydium podjęło uchwałę w spawie ustalenia powierzchni i liczby działek użytkowanych w ROD, stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD. Określiło również tematykę i termin XIX posiedzenia KR PZD, którą planuje się zwołać na dzień 15 marca 2018 roku.

Ponadto zdecydowano, że w związku z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD konieczne jest wydanie kolejnego numer „Zielonej Rzeczpospolitej”, aby poinformować członków PZD o działaniach jakie są podejmowane przez organy Związku na rzecz działkowców i ogrodów, problemach, z jakimi boryka się PZD i ROD oraz obowiązujących przepisach prawnych. Wiosenny numer  „Zielonej Rzeczpospolitej” zostanie dostarczony do każdego ogrodu w drugiej połowie marca br.