Narada Prezesów ROD.

Komunikat KR PZD.
6 lutego 2018
Komunikat KR PZD.
8 lutego 2018

Narada  Prezesów  ROD   w  dniu  07.02.2018.

W dniu  7  lutego  2018  roku  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie  odbyła  się  narada  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych.   Naradzie  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik,  który  powitał  przybyłych  gości  Prezydenta  Miasta  Częstochowy   Krzysztofa  Matyjaszczyka  oraz  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Częstochowy  Zdzisława  Wolskiego.

Prezes  Andrzej  Wosik  zapoznał  uczestników  z  aktualna  sytuacją  związku  i  podsumował  obchody  Jubileuszu  120-lecia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  jakie  miały  miejsce w  2017  roku.  W  swoim  wystąpieniu  przedstawił  prace  Krajowej  Rady   PZD  dotyczące  nowelizacji  Statutu  PZD  przyjętych  podczas  obrad  XIII Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD  oraz  prac  nad przygotowywaną  nową  ustawą  reprywatyzacyjna.  Wiele  miejsca  podczas  wystąpienia  przeznaczył  na  sprawy  gospodarki  odpadami  w  rod,  zmianom  dotyczącym  zasad  przyznawania  odznaczeń  w  PZD  oraz  pozyskiwaniu  środków  finansowych  na  poprawę    ogrodowej  infrastruktury.

Prezydent  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk  w  swoim  wystąpieniu  podziękował  działkowcom  za  dotychczasową  współpracę  oraz  poruszył  sprawy   realizacji  wspólnych  projektów  na  terenie  miasta.  Przytoczył  bardzo  dobre  efekty  organizacji  wspólnych  projektów – połączenie  Dni  Częstochowy  z  obchodami  Dni  Działkowca  co  pozytywnie  wpływa  na  postrzeganie  roli  i  znaczenia  ogrodów  działkowych  dla  lokalnej  społeczności.  Udział  działkowców  w  dniach  samorządu  terytorialnego  to  następny  dobry  przykład  wspólnych  działań.  Prezydent  w  swoim wystąpieniu  przypomniał  o  przyjęciu  przez  Radę  Miasta  programu  pomocowego  dla  poprawy  ogrodowej  infrastruktury  na  lata  2016-2018. Stwierdził,  że  realizacja  tego  programu  pokazała  potrzeby  społeczne,  do  którego  władze  miasta  musza  się  przygotować.  Program  zakładał  pomoc  dla  ogrodów  w  wysokości  215.000,00  zł  w  tym  okresie.  W  roku  2018  ze  względu  na  zapotrzebowanie   trzeba    będzie  zwiększyć  zaplanowane  środki  na  ten cel. Chcemy  aby  wszystkie  ogrody,  które  zgłosiły  swoje  potrzeby  do  Urzędu  Miasta    mogły  je  wykonać.  Prezydent  podkreślił,  że  wydane  pieniądze  z  budżetu  miasta  na  ten  program  dobrze  służą  nie  tylko  działkowcom,  ale  przede  wszystkim  społeczności  lokalnej.

Przewodniczący  Rady  Miasta  Częstochowy   Zdzisław  Wolski   podkreślił,  że  zadaniem  Rady  Miasta  jest  służba  lokalnej  społeczności,  w  którą  bardzo  dobrze  wpisują  się  rodzinne  ogrody  działkowe.  Jesteście  wielką  rodziną   i  dlatego  łatwiej  Wam  realizować  zaplanowane  przez  Was  zadania.  W swoim  wystąpieniu  podkreślił ,  że  ma  nadzieję,  że  po  tegorocznych   wyborach   uda  się  nadal  realizować  programy  przyjęte  do  realizacji  w  kończącej  się  obecnie   kadencji.  Ich  podtrzymanie  jest  korzystne  tak   dla  ogrodów  jak  i  samego  miasta.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  podziękował  przybyłym  gościom   za udział  w  naradzie  oraz zapewnienie  o  przygotowaniu  na  kolejną  kadencję    programu  pomocowego  dla  częstochowskich  ogrodów.

Prezes  przypomniał  w  swoim  wystąpieniu  o  przygotowaniu  tegorocznej  kampanii  sprawozdawczej,  która  była  szczegółowo  omawiana  podczas  9  rejonowych  spotkań  z  władzami  ROD  w  miesiącu  grudniu  i  styczniu.

Sekretarz  Okręgu  omówił  sprawy  dotyczące  funkcjonowania  kolegiów  prezesów wraz z  propozycją  podziału  ogrodów  częstochowskich  na  trzy  kolegia  oraz  sprawy  wynikające z  kontroli   ROD.

Główna  Księgowa  przybliżyła  sprawy  wdrażania  programu  DGCS  PZD System  dla  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Podkreśliła,  że  na naszym  terenie  do  programu  w  pierwszym  etapie  przystąpiło  30 % ogrodów. Ponadto  przedstawiła  zalety  programu  oraz  konieczność  jego  wdrażania  przez  wszystkie  ROD.

W  dyskusji  podkreślono  duże  znaczenie  dobrej  współpracy  na  linii  ROD samorząd.  Działania  te  będą  miały  w  przyszłości  najważniejsze  znaczenie  dla  rozwoju  oraz  utrzymaniu  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.

Opracował:

Adam Więcławik