Informacje KR PZD.

Sprawa reprywatyzacji
30 stycznia 2018
Informacja z KR PZD.
2 lutego 2018

Krajowa Rada w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. – 01.02.2018

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dalszym ciągu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Projekt jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W chwili obecnej trwa jego opiniowanie. W ostatnim czasie opinie swoje przedłożyła: Krajowa Rada Sądownictwa oraz Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. Pismo Prezydium KR PZD z 15.11.2017 r. w tej sprawie wpłynęło jako jedno z pierwszych.

Biorąc pod uwagę znaczenie przyszłych regulacji dużej ustawy reprywatyzacyjnej dla ROD i działkowców, PZD kontynuuje działania mające na celu objęcie ogrodów działkowych regulacjami w/w ustawy tj. doprowadzenie do sytuacji prawnej, aby w przypadku roszczeń nie było zwrotu gruntów ogrodów „w naturze” a w zamian za to Państwo wypłacało dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom stosowną rekompensatę.

W dniu 31 stycznia 2018 r. Krajowa Rada PZD wystosowała kolejne pisma do organów państwowych w sprawie projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Skierowała je w szczególności do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Kazimierza Smolińskiego. W wystąpieniu KR PZD przekazała informacje  o aktualnym stanie roszczeń do gruntów ROD, ich genezie, działaniach podejmowanych przez Związek, a także skutkach roszczeń, w tym finansowych dla PZD i działkowców. Zostały również przedstawione szczegółowe postulaty w zakresie zapisów, które winny zostać zmienione w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Na koniec, Krajowa Rada działając w imieniu milionowej grupy obywateli a zwłaszcza tysięcy działkowców z ROD objętych roszczeniami zaapelowała o wsparcie naszych starań skierowanych na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej w kształcie umożliwiającym ochronę ROD oraz zabezpieczenie interesów działkowców na przyszłość.

Pisma o podobnej treści zostały skierowane do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jak również Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

MAP