w

Z miasta
27 stycznia 2018
Narada księgowych
29 stycznia 2018

Szkolenie  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych w Częstochowie.

 

W  dniu  22  stycznia 2018  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Okręgowego  Zarządu  odbyło  się  szkolenie  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych  ROD.

Prezes  OZ  Andrzej  Wosik  powitał  uczestników  szkolenia  i  omówił  aktualną  sytuację  ogrodów  i  Związku  na  którą  składają  się – XIII  Nadzwyczajny  Zjazd  Delegatów  PZD  i  działania  wokół  naszego  Związku.  Celem  Nadzwyczajnego  Zjazdu  było  przyjecie   propozycji  zmian do  Statutu  PZD  wynikających  z  przyjęcia   zmian  do  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach.   Wypracowane  zmiany  były  szeroko  konsultowane   przez  działkowców.  Prezes  przedstawił  również  sprawę   działalności  Kolegiów  Prezesów  ROD  oraz  szeroko  omówił  sprawę  reprywatyzacji  gruntów  zajmowanych  przez  rod.

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski  zapoznał  uczestników  z  zasadami  działalności  Komisji  Rewizyjnych  w  ROD.  Ponadto   omówił  i  przedstawił  zadania  stojące  przed  komisja  przed  kampanią  sprawozdawczą  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych. W  kolejnym  punkcie  omówił  sprawy  wynikające  z odbytych  kontroli  w  ROD  w  roku  2017.

Głowna  księgowa  OZ  omówiła  sprawy  związane z  wdrażaniem  nowego  programu  komputerowego   dla  ROD.

 

Opracował  Adam Więcławik