Szkolenie  aktywu  związkowego  ogrodów  w  Lublińcu

Szkolenie  władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  Blachowni  i  Herb
14 grudnia 2017
XVIII posiedzenie KR PZD w dniu 15 grudnia 2017 roku
19 grudnia 2017

W  dniu  15  grudnia  2017  roku  w Sali  Reprezentacyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Lublińcu  spotkali  się  członkowie  władz  6  rodzinnych  ogrodów  działkowych   na  kolejnym  szkoleniu.    Okręgowy  Zarząd  reprezentowali  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik  oraz  Skarbnik  Krzysztof  Szafel.

Podczas  szkolenia  przedstawiono  aktualną  sytuację  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD.  Przedstawiono  przyjęte  podczas    XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD,  który  odbył  się  w  dniu  9  grudnia  2017  roku  zmiany  do  Statutu  PZD  wynikające  z  przyjęcia  przez  Sejm  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach.  Na  mocy  tej  nowelizacji  wszystkie  stowarzyszenia  działające  w  Polsce  miały  czas  do  końca  maja 2018 roku  na  nowelizację  swoich  statutów. Podczas  szkolenia  przedstawiono również   nowe  uregulowania  dotyczące  kolegiów  prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  wynikające  z  przyjętej  uchwały   417/2017  z  dnia  14  listopada  2017  roku.  Dyrektor  wspomniał,  że tutaj  na  terenie  Lublińca  bardzo  aktywnie  działa  powołane  Kolegium  Prezesów.

Głównym  jednak  tematem  szkolenia  było  przygotowanie  Zarządów   ROD  do  kampanii  sprawozdawczej  w  roku  2018. Podczas  szkolenia   omówiono  miedzy  innymi:    zadania  dla  władz  ogrodowych  przed  walnym  zebraniem,  przebieg   samego  zebrania  oraz  zadania Zarządu  ROD  po  walnym  zebraniu. Dużo  miejsca  poświęcono  na  właściwe  przygotowanie  i  opracowanie   niezbędnych  materiałów  sprawozdawczych – sprawozdania   merytorycznego  i  finansowego,  planu  pracy  i  preliminarza  finansowego  w  tym  przygotowaniu  opłaty  ogrodowej   oraz  doborze  osób  do  komisji mandatowej,  uchwał  i  wniosków  oraz    przewodniczącego  zebrania.

Ostatnim  tematem  szkolenia  było  informacja  Dyrektora  Biura  na  temat  opracowanego  przez  KR  programu  komputerowego  DGCS  PZD  System dla potrzeb  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  ROD  uczestniczące  w  szkoleniu  były  żywo  zainteresowane  nabyciem  tego  programu   dla  potrzeb  właściwego  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Jedynie  jeden  mały  ogród  nie  złożył  zapotrzebowania  na  program.

Szkolenie  zdaniem  uczestników  pozwoliło  na  wymianę  doświadczeń  i  zacieśnienia  współpracy  między  ogrodami.  Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  podkreślano   konieczność    przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów  z  pożytkiem  dla lokalnej  społeczności.

Opracował:  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik

Zdjęcia:   Skarbnik  Krzysztof  Szafel.