XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 09.02.2024

Działki ROD znikną z miast? Pilny apel do rządu Tuska – 26.01.2024
29 stycznia 2024
Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 8.02.2024 r. w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego – 12.02.2024
13 lutego 2024

Dnia 8 lutego 2024 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada dokonała w pierwszej kolejności kooptacji członka Krajowej Rady w osobie Pana Grzegorza Buklada – Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie. Ponadto Pan Prezes poinformował, że w trakcie ostatniego posiedzenia KZ PZD, które odbyło się poprzedniego dnia omawiana była sprawa wyboru nowych członków Krajowego Zarządu PZD. Do tego momentu od 2019 roku liczył on 7 osób, natomiast w związku z bieżącą sytuacją i po konsultacjach KZ PZD uznał, że powinien powiększyć skład o co najmniej dwie osoby.

W związku z powyższym Krajowa Rada PZD dokonała wyboru dwóch członków Krajowego Zarządu PZD. Pierwszym z nowo wybranych członków KZ PZD został Pan Grzegorz Kurczuk – Prezes Okręgu w Lublinie, natomiast drugim Pan Piotr Piątek – Prezes Okręgu Sudeckiego. Uchwały w sprawie wyboru nowych członków zostały podjęte jednogłośnie.

Następnie Krajowa Rada PZD zajęła się omówieniem jubileuszu 10-lecia obowiązywania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku – o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Prezes wskazał, że sytuacja panująca w kraju i towarzyszące jej wydarzenia powodują, iż w gruncie rzeczy nie jest to czas sprzyjający świętowaniu rocznic, chociaż z uwagi na doniosłość wydarzenia jakim było uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która od 10 lat pozostaje gwarantem istnienia i funkcjonowania tak Związku, jak i rodzinnych ogrodów działkowych, należy się na chwilę zatrzymać.

Wspominając czas walki o Ustawę, Pan Prezes zwrócił uwagę i przypomniał zebranym, że to dzięki ustawie ostatnie 10 lat dla ogrodów działkowych upłynęło we względnym spokoju. Wspominanie tego okresu wobec kolejnych wyzwań i problemów przed którymi stoi Związek jest niezwykle istotne, przede wszystkim z szacunku dla osób zaangażowanych wówczas w działania prowadzone na wielu frontach. Te wydarzenia przypominają i jednocześnie stanowią przestrogę dla osób inicjujących działania przeciwko działkowcom i Związkowi, który w sytuacji zagrożenia zawsze potrafili się zjednoczyć i poprzez manifestacje, prace w komisjach sejmowych oraz opracowanie projektu obywatelskiego popartego milionem podpisów. Na zakończenie Pan Prezes podziękował wszystkim osobom które spowodowały, że Ustawa stała się faktem. Następnie Pan Prezes zwrócił się o podzielenie własnymi przemyśleniami i wspomnieniami tamtych wydarzeń przez uczestników posiedzenia. Głos zabrali kolejno: Pan Tadeusz Jarzębak – I Wiceprezes PZD, Pan Tomasz Terlecki – Z-ca Dyrektora Biura Prawnego JK PZD, Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego JK PZD, Pan Marian Pasiński – Prezes Okręgu w Zielonej Górze, Pani Mirosława Marks – Główna Księgowa JK PZD, Pan Marian Praczyk – Prezes Okręgu w Pile, Pani Lucyna Cyrek – Sekretarz Okręgu Śląskiego, Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu we Wrocławiu.

Kolejny punkt porządku obrad stanowił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. „stref planistycznych”. Omawiając zagadnienie Pan Prezes wskazał, na obecny kształt dokumentu i dalsze ignorowanie ze strony ministerstwa sygnałów i problemów płynących dla rodzinnych ogrodów działkowych w przypadku uchwalenia dokumentu o takiej treści.

Na prośbę Pana Prezesa temat rozporządzenia i istotę zagrożeń jakie płyną z tego dokumentu dla działkowców i ROD omówił r.pr. Bartłomiej Piech, który wskazał przede wszystkim, że przebieg prac nad rozporządzeniem wskazuje, iż mimo przekazania ze strony Związku ok. 750 stanowisk w tej sprawie, dotychczasowy głos PZD i działkowców został zlekceważony. Następnie po raz kolejny przedstawił istotę problemu i zagrożeń dla ogrodów działkowych. Obecnie w dalszym ciągu należy walczyć o zmianę rozporządzenia, z którego treści wprost – mimo zapewnień ze strony Ministerstwa, że tak nie jest – wynikają daleko idące konsekwencje w stosunku do ROD.

W tej sprawie Krajowa Rada przedyskutowała i przyjęła stanowisko „w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów”, które zostało następnie opatrzone podpisami wszystkich członków Krajowej Rady PZD, Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, a także biorących udział w posiedzeniu Prezesów Okręgów niebędących członkami Krajowej Rady PZD i które zostanie przekazane bezpośrednio do Ministra Rozwoju i Technologii.

Następnie Krajowa Rada PZD zajęła się omówieniem Raportu z realizacji przez Związek programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Treść Raportu wraz ze wszystkim załącznikami zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu Biuletynu Informacyjnego. Krajowa Rada PZD zgodnie uznała, że Raport stanowi dowód tego, że Związek podołał wyzwaniom związanym z realizacją programu, co było wynikiem ogromnej pracy wszystkich szczebli organizacyjnych. W tej sprawie KR PZD podjęła uchwałę nr 4/XXIII/2024 w sprawie projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Krajowa Rada PZD omówiła także planowaną reformę przestrzenną Związku. Pan Prezes poinformował, że na podstawie zestawień i analiz wytypowane zostały Okręgi, których połączenie należy rozpatrywać. Z kolejnych opracowań wynika jednoznacznie, że na sytuację Okręgów należy patrzeć inaczej niż do tej pory. Nie zawsze bowiem mały Okręg wykazuje się złą działalnością, a Okręg duży realizuje prawidłowo wszystkie działania. Przede wszystkim należy uznać, że reforma musi zostać lepiej przygotowana, a więc należy ją kontynuować i rozłożyć w czasie. Z przeprowadzenia reformy przestrzennej muszą bowiem płynąć dla Związku wymierne korzyści, które spowodują, że w jej rezultacie powstaną Okręgi posiadające zdolności do realizacji wszystkich zadań i celów. W dyskusji nad tym tematem głos zabrali: Pan Tadeusz Jarzębak, Pan Janusz Moszkowski.

Następnie Krajowa Rada PZD zapoznała się z podsumowaniem przygotowań Okręgów i ROD do kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2024 r. Podsumowując to zagadnienie Krajowa Rada PZD uznała, że wszystko wskazuje na to, iż tegoroczna kampania spełni swoje zadania i doprowadzi do wyboru organów PZD na nową kadencję. Na podstawie zebranych informacji można również wnioskować, że począwszy od czerwca br. we wszystkich Okręgach będą mogły odbywać się Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD.

Ostatnim merytorycznym tematem XXIII posiedzenia KR PZD było podsumowanie działalności oświatowej PZD w 2023 roku, Pan Prezes poinformował, że dzień przed posiedzeniem KR PZD obradowała komisja oświatowa pod przewodnictwem Pana Edwarda Galusa – Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego, który przedstawił następnie wyniki pracy komisji w ostatnim roku. Ponadto przedstawił także zagadnienia i problemy związane z szerzeniem wiedzy i docieraniem z nią szczególnie do nowych działkowców.

Materiał stanowiący podsumowanie działalność oświatową przedstawiła natomiast Pani Ewelina Skarzyńska – instruktor ogrodniczy JK PZD. Natomiast głos w dyskusji zabrali: Pan Piotr Wilms – Prezes Okręgu w Gorzowie Wlkp., Pan Jan Molski członek OZ w Poznaniu oraz Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu we Wrocławiu.

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Zdzisław Śliwa (Przewodniczący), Lucyna Cyrek, Grzegorz Kurczuk, Piotr Piątek oraz Marian Sekulski. Komisja po zapoznaniu się z projektami dokumentów oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawiła, a Krajowa Rada w głosowaniach przeprowadzonych przez Prezesa PZD jednogłośnie podjęła następujące dokumenty:

 

1)      Uchwałę nr 1/XXIII/2024  w sprawie dokooptowania do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana Grzegorza Buklada;

2)      Uchwałę nr 2/XXIII/2024 w sprawie wyboru w skład Krajowego Zarządu PZD Pana Grzegorza Kurczuka;

3)      Uchwałę nr 3/XXIII/2024 w sprawie wyboru w skład Krajowego Zarządu PZD Pana Piotra Piątka;

4)      Stanowisko w sprawie 10-lecia obowiązywania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;

5)      Stanowisko w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

6)      Uchwałę nr 4/XXIII/2024 w sprawie projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”;

7)      Uchwałę nr 5/XXIII/2024 w sprawie określenia jednostek okręgowych objętych reformą struktury terenowej PZD;

8)      Uchwałę nr 6/XXIII/2024 w sprawie rozpoczęcia w ROD kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024 roku;

9)     Uchwałę nr 7/XXIII/2024 w sprawie działalności oświatowej PZD w roku 2023.

Materiały z XXIII posiedzenia KR PZD znajdą się tradycyjnie w  Biuletynie Informacyjnym. Kolejne XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD zaplanowane zostało na dzień 29 lutego 2024 r.