XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 23.03.2023

Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 21 marca 2023r.
22 marca 2023
ZAWIADOMIENIE.
30 marca 2023

Dnia 21 marca 2023 r. odbyło się XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Pan Prezes szczegółowo omówił i zapoznał członków KR PZD z aktualną sytuację Związku kładąc nacisk na aspekty, które mają zasadnicze znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak również sprawy, które w najbliższej przyszłości mogą generować zagrożenia czy problemy, ale również rozmaite szanse dla ROD lub samych działkowców. Prezes PZD podkreślił, że w tym kontekście najistotniejsze są zbliżające się wybory parlamentarne i związana z nimi zwiększona aktywność polityków zmierzających do pozyskiwania elektoratu.

W związku z powyższym Prezes PZD przedstawił i omówił projekt stanowiska Krajowej Rady PZD, gdzie po raz kolejny podkreślona została apolityczność Związku i brak zgody na zaangażowanie struktur PZD w kampanię wyborczą. Referując treść dokumentu Prezes Związku podkreślił, że stanowisko Związku w kontekście nadchodzących, jak i wszystkich innych wyborów pozostaje od początku jego istnienia niezmienne. Czynnikiem stanowiącym źródło siły środowiska polskich działkowców zawsze były wspólne idee i wartości, które leżą u podstaw ogrodnictwa działkowego dla przeszło 1 miliona członków, którzy wraz z rodzinami użytkują działki w tysiącach ROD w całym kraju. Krajowa Rada PZD podkreśliła, że w ogrodach nie miały ani nie mają znaczenia indywidualne światopoglądy, sympatie polityczne, wyznanie lub pochodzenie poszczególnych działkowców, co powoduje, że ROD zawsze były otwarte i tolerancyjne, a środowisko działkowców bogate różnorodnością swoich poglądów. Taki stan jest możliwy wyłącznie dzięki pełnemu zachowaniu i stosowaniu na wszystkich szczeblach organizacyjnych zasady apolityczności. W tej sprawie tj. w sprawie nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu, przedstawione i jednogłośnie przyjęte zostało Stanowisko KR PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD dokonała podsumowania minionego 2022 roku i przyjęła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD. W tym zakresie podkreślenia wymaga fakt, że zarówno KR PZD, jak i KZ PZD należycie wywiązały się ze swoich zadań, mimo iż w minionym roku zajmowały się również rozwiązywaniem problemów i zagadnień, które znajdowały się poza pierwotnie przyjęty planem pracy. Pośród tych zagadnień należy wymienić choćby sprawy związane z Polskim Ładem i zmianami wprowadzonymi w obliczaniu składek zdrowotnych czy też kwestie związane z cenami energii elektrycznej dla działkowców.

Krajowa Rada PZD przyjęła również sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD za 2022 rok i preliminarz finansowy na rok 2023. Informacje finansowe szczegółowo przestawiła i omówiła Pani Mirosława Marks – Główna Księgowa JK PZD.

Przyjęcie powyższych dokumentów poprzedziło również wystąpienie Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pani Marii Fojt, która przedstawiła ocenę i wnioski na podstawie badania KKR PZD przeprowadzonego w dniach 13-17 marca br. w siedzibie JK PZD w Warszawie. Przewodnicząca podkreśliła, że KKR PZD bardzo wysoko oceniła trud włożony w pełną realizację zadań wynikających z ustawy o ROD, Statutu PZD, a także aktualnych potrzeba działkowców, ogrodów działkowych i Związku.

Następnie Krajowa Rada PZD zapoznała się z przedstawionymi przez Aleksandrę Grunt-Mejer (WGG) aktualnymi wynikami i realizacją programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”, który w ostatnim roku stanowił to bardzo ważne i istotne zagadnienie, które skutkowało zdobyciem dla ROD objętych grantami przeszło 40 mln złotych na wnioskowane przez nie inwestycje. Następnie Prezes PZD zwrócił uwagę, że realizacja programu kosztowała wszystkie szczeble struktury organizacyjnej PZD ogrom pracy i wysiłku angażujące wiele czasu i uwagi, a także potrzebę rozwiązywania problemów, z którymi Związek dotychczas nie miał styczności.

Krajowa Rada oceniła realizację programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Materiał zawierający podsumowanie i wnioski na prośbę Pana Prezesa przedstawiła Pani Sandra Dużmańska z Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD. Program ten uchwalony w 2018 roku ma na celu wspierać w działaniach te ogrody, które do dziś nie posiadają pomieszczeń służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, a dążą do ich wybudowania. Niestety chociaż KR stworzyła specjalny fundusz budowy siedzib dla zarządów ROD, z którego KZ przyznaje dotacje na ten cel, KZ zabezpieczył możliwość korzystania z projektów altan zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb zarządów ROD, jedynie niewielka liczba ROD zdecydowała się na wybudowanie siedziby dla zarządu ROD według przyjętych propozycji. Prezes PZD podkreślił natomiast, że program budowy siedzib dla zarządów ROD musi stać się priorytetowym zadaniem dla OZ i tych zarządów, które ich nie posiadają i koniecznym jest zintensyfikowanie działań mających na celu podkreślanie zalet posiadania własnej siedziby jako miejsca pracy organów ogrodowych,  przyczyniającego się do lepszego zarządzania ROD, w tym realizacji bezwzględnego obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, a także miejsca integracji działkowców.

W dalszej części posiedzenia Krajowa Rada PZD przedstawiony został temat dotacji dla ROD ze źródeł zewnętrznych, który omówiła Pani Aleksandra Grunt Majer (WGG). Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2022 roku aż 778 ROD uzyskało pomoc finansową ze środków zewnętrznych, co stanowi 17 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 12 720 648,53 zł. Prezes PZD zwrócił uwagę i podkreślił, że należy docenić znaczny wzrost udzielanej pomocy w odniesieniu do ilości ROD. Jest to bardzo pozytywne i zasługujące na uznanie zjawisko, gdyż potrzeby ROD są bardzo duże, a ich realizacja bez pomocy z zewnątrz nie jest możliwa. Okoliczności dotacji ogrodów działkowych świadczą również o docenieniu roli i miejsca ROD w przestrzeni miast i gmin. Wobec czego Krajowa Rada PZD bardzo wysoko oceniła zaangażowanie struktur Związku i działaczy w zdobywaniu środków zewnętrznych, dobrym ich wykorzystywaniu oraz prawidłowym rozliczaniu.

Tematykę działalności oświatowej i szkoleniowej w PZD w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w wybranych Okręgach, a także w ujęciu ogólnym omówił Pan Edward Galus (Okręg Świętokrzyski) oraz Pani Ewelina Skarzyńska (Instruktor Ogrodnictwa JK PZD). Podkreślona została także potrzeba modernizacji programu oświatowego, konieczność zaangażowania wykwalifikowanych wykładowców do prowadzenia szkoleń, a także zasadność funkcjonowania Społecznej Służby Instruktorskiej. Z kolei oceniając dotychczasowe działania oświatowe wszystkich struktur PZD, w swojej wypowiedzi Prezes PZD podkreślił konieczność wprowadzenia w nowym Statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca, a także wypracowanie nowego programu oświatowego, który da działkowcom wiedzę na temat aspektów prawnych funkcjonowania Związku, określonych w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i Regulaminie ROD.

Następnie Krajowa Rada PZD zapoznała się z informacjami na temat stanu przygotowań do tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Informacje w tej sprawie przedstawił Pan Marcin Juszczel (Wydział Prezydialny). Dane przekazane przez wszystkie Okręgi pokazały, że przygotowania do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD są dobrze oceniane przez wszystkie Okręgi. Niewątpliwie najważniejszym aspektem w tej sprawie jest brak restrykcji i ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego, co miało miejsce w ostatnich latach. Brak ograniczeń pozytywnie wpływa na przygotowania do walnych zebrań, które nie odbiegają więc od dotychczasowej, wypracowanej przez lata „przed covidowej” praktyki. Przedstawione informacje wskazują również, że grudniowa decyzja Krajowej Rady w sprawie przedłużenia kadencji we wszystkich organach PZD na 2023 rok została przyjęta ze zrozumieniem, a sytuacja ROD jest stabilna.

Krajowa Rada PZD nadała ponadto sztandar ROD „Dębniki” w Krakowie (Okręg Małopolski).

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Izabela Ożegalska, Józef Noski, Edward Galus, Jan Miszkiel, Piotr Piątek, Barbara Kokot, Robert Klimaszewski. Komisja po zapoznaniu się z projektami dokumentów oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawia, a Krajowa Rada w głosowaniach przeprowadzonych przez Prezesa PZD jednogłośnie podjęła następujące dokumenty:

 

1) Stanowisko w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu;

2) Uchwałę nr 1/XVIII/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD za 2022 rok;

3) Uchwałę nr 2/XVIII/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Jednostki Krajowej PZD za 2022 rok;

4) Uchwałę nr 3/XVIII/2023 w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy  Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na rok 2023;

5) Uchwała nr 4/XVIII/2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarza  finansowego Jednostki Krajowej PZD na  2023 rok;

6) Uchwała nr 5/XVIII/2023 w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”;

7) Uchwała nr 6/XVIII/2023 w sprawie oceny realizacji Programu budowy siedzib dla zarządów ROD w latach 2018 – 2022;

8) Uchwała nr 7/XVIII/2023 w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2022 roku;

9) Uchwała nr 8/XVIII/2023 w sprawie szerokiego rozwinięcia oświaty w PZD;

10) Uchwała nr 9/XVIII/2023 w sprawie rozpoczęcia w ROD kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku;

11)  Uchwała nr 10/XVIII/2022 w sprawie nadania sztandaru Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Dębniki” w Krakowie.

 

Wymienione materiały z XVIII posiedzenia KR PZD znajdą się w najbliższym wydaniu  „Biuletynu Informacyjnego”.

 

MJ