Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie . 10.03.2023

Czytamy 'działkowca ’ .
21 lutego 2023
Projekt „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej” – 17.03.2023
17 marca 2023

W dniu 10.03.2023 odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie .

Na 22 członków Okręgowej Rady było obecnych 19 osób, co stanowi 86 % .

Prezes Okręgowego Zarządu przedstawił poniższy, proponowany porządek obrad:

 

 1. Powołanie Komisji Uchwał  i  Wniosków: Władysław Kaziród ,  Marek Jastrzębski  , Krzysztof Szafel .
 2. Wystąpienie    Prezesa  Okręgu  na  temat  aktualnej  sytuacji  w PZD po odbytej naradzie dyrektorów biur okręgów w Warszawie w dniach 8-9 marzec 2023 r.

– szkolenia dla  zarządów , skarbników ROD  – w  kolegiach Prezesów

– szkolenia dla nowych użytkowników – harmonogram na 2023 r.

– szkolenia dla zarządów ROD przed Walnymi Zebraniami w ramach kampanii

sprawozdawczej 2023 r.

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej OZ w 2022 r
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Okręgu na 2023 r.;.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej OZ w 2022 r
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza finansowego Okręgu na 2023 r.
 5. Przedstawienie  sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2022 r wraz z opinią do sprawozdania finansowego i preliminarza Okręgowego Zarządu
 6. Wystąpienia Komisji Uchwał Wniosków – głosowanie uchwał, sprostowanie uchwały nr 8 /IX/2022 z dnia 06.06.2022 r.
 7. Kampania sprawozdawcza w ROD w 2023 r. Wytyczne i stan przygotowania do kampanii Walnych Zebrań,
 8. Rządowy projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, ewentualne wprowadzenie opłat za dzierżawę wieczystą.
 9. Działalność szkoleniowa, problemy kadrowe w zakresie instruktorów SSI
 10. Funkcjonowanie struktur okręgu, komunikacja elektroniczna w związku.
 11. Sprawy różne
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie  uchwał.
 14.  Zakończenie obrad.

 

Prezes Grzegorz Tasarz bardzo obszernie zrelacjonował tematykę narady dyrektorów biur okręgów w Warszawie w dniach 8-9 marca 2023 r. Przekazał, że w zakresie obowiązkowych szkoleń, sprawa zostanie rozstrzygnięta w drodze zmian Statutowych.

Drugim, ważnym i trudnym problemem dla związku będzie konieczność przejścia na sprawozdawczość elektroniczną, co budzi spore obawy aktywu i pracowników etatowych i będzie dla stowarzyszenia bardzo trudnym wyzwaniem. Bardzo ważnym problemem jest elektroniczna komunikacja w pracach struktur związku, której poprawa jest zbyt mała w stosunku do obecnych wymogów.

Niepokój Władz Krajowych i całego związku wzbudzają prace Rządu nad ustawą o gospodarce gruntami zmierzające do wprowadzenia odpłatności za wieczystą dzierżawę, co może drastycznie podnieść opłaty roczne dla działkowców.

Prezes przekazał również sygnalizowane przez Prezesa PZD, Eugeniusza Kondrackiego rozpoczęcie prac nad reorganizacją zasięgów okręgów w strukturach związku, motywowaną potrzebą bardziej równomiernego rozłożenia wpływów i kosztów ponoszonych w pracy Stowarzyszenia.

 

            Prezes Grzegorz Tasarz przedstawił rezultaty wznowienia po okresie pandemii pracy Kolegiów Prezesów w Okręgu Częstochowskim. Odbyły się 5 kolegiów: 3 posiedzenia Kolegiów w Częstochowie , jedno posiedzenie w Blachowni i jedno w Lublińcu.

Dokonano wyboru nowych władz Kolegiów. Frekwencja była bardzo wysoka 80-90 %. Na każdym z Kolegiów tematyka przewodnią były sprawy związane z ciągle rosnącymi kosztami dzierżawy działkowej spowodowane głównie opłatami za śmieci, rosnącą inflacją, rosnącymi opłatami ogrodowymi od m2 działki w ślad za wzrostem cen usług firm zewnętrznych oraz opłat publiczno-prawnych.

Po raz kolejny zwracano bardzo pilną potrzebę obowiązkowego szkolenia nowych działkowców oraz zmian w wielu punktach naszego Statutu. Zwracano uwagę na bardzo duże ceny przy sprzedaży działek co w zgodnej opinii zebranych, obok pandemii, jest wynikiem nieznajomości stanu prawnego jakim jest praktyczna sprzedaż jedynie swoich nasadzeń i infrastruktury w ramach umowy przeniesienia prawa użytkowania . Brak obowiązkowych szkoleń powoduje wiele późniejszych konfliktów na tle regulaminowym a w perspektywie dłuższego czasu, nie uświadamia zarówno działkowcom jak i całemu społeczeństwu właściwego stanu prawnego posiadania prawa do dzierżawy działki, jako swoistej, ustawowej pomocy socjalnej Państwa na rzecz obywateli.

Prezes Grzegorz Tasarz przypomniał o dostarczonym do ROD harmonogramie szkoleń dla nowych działkowców  oraz o przyjętej możliwości zorganizowania szkolenia na terenie danego ROD poza tym harmonogramem, w ramach zgłoszonych do Zarządu Okręgowego potrzeb.

Kolegia Prezesów były okazją do jednoczesnego przeprowadzenia szkoleń dla zarządów i skarbników ogrodów. Przeprowadzono również szkolenia dla zarządów ROD przed Walnymi Zebraniami w ramach kampanii sprawozdawczej 2023 r. z wykorzystaniem otrzymanych od Krajowej Zarządu Wytycznych.

W szkoleniach zwrócono szczególna uwagę na prawidłowość procedury powiadamiania o Walnym Zebraniu w trosce o jak największą frekwencję, oraz na prawidłowość podejmowania kluczowych uchwał o charakterze finansowym dotyczących: opłat ogrodowej, opłaty energetycznej, wodnej, opłaty za śmieci oraz uchwały o ewentualnym podniesieniu Funduszu Świadczeń i Nagród dla organów ROD. Również podkreślano konieczność skompletowania dokumentacji  z WZ i ich terminowe dostarczenie do Okręgowego Zarządu.

Posiedzenie Okręgowej Rady po podjęciu jednogłośnie uchwał oraz dyskusji w sprawach bieżącego funkcjonowania ogrodów zostało zakończone .

 

 

Prezes  OZ

Grzegorz Tasarz