Projekt grantowy dla stowarzyszeń działkowców – lista rankingowa III etapu konkursu: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r.

Czytajcie „działkowca”! – 19.10.2022
20 października 2022
Prąd w ROD, nowelizacja jest konieczna – 26.10.2022
26 października 2022

KOLEJNE 4 ROD  z Okręgu Częstochowskiego otrzymały grant  – ROD Mickiewicza w Częstochowie ; ROD Tysiąclecie w Częstochowie ;ROD Sielanka  w Lublińcu oraz ROD Lompy w Woźnikach . GRATULUJEMY .

Ogółem 7 ROD Okręgu Częstochowskiego na ogólną kwotę 636.780zł  uzyskały grant z projektu unijnego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie dla ogrodów działkowych”  . Kolejne wnioski  już są składane .

OZ Częstochowa

logo rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych
0

Komunikat Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie opublikowania listy rankingowej w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 – 31.08.2022 r.

Komisja konkursowa zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie grantu złożonych w III etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 – 31.08.2022 r.

Wnioski zostały uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydowała większa całkowita powierzchnia terenu objętego projektem, która stanowiła podstawę do oceny kryterium merytorycznego I stopnia – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 16 i 17 Regulaminu konkursu.

Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 19 Regulaminu konkursu.

Lista rankingowa będzie podlegać aktualizacji – zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 3 Regulaminu konkursu.

Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem spełnienia kryteriów oceny formalnej i kryteriów oceny merytorycznej oraz uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 pkt – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 2 i 14 Regulaminu konkursu.

Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej i kwalifikują się do przyznania grantu, otrzymają pisemne zaproszenie na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Materiały

Lista​_rankigowa​_-​_III​_etap
Lista​_rankigowa​_-​_III​_etap.pdf 0.41MB