Komunikat Krajowego Zarządu w/s zadań inwestycyjno -remontowych.

Obradował Krajowy Zarząd.
28 lutego 2022
Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD.
28 lutego 2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.02.2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

W ostatnim czasie do Krajowego Zarządu PZD dociera wiele informacji przekazywanych przez Zarządy ROD, iż znaczna część programów wsparcia finansowego kierowanego do ROD ze środków zewnętrznych przewiduje konieczność złożenia wniosku o dotację w terminie poprzedzającym odbycie Walnego Zebrania w ROD.

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest oczywiście rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez podejmowanie działań zmierzających do tworzenia nowych ROD, ale i remonty i modernizację już istniejących. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Aby nie zamykać ogrodom możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych, Krajowy Zarząd PZD w dniu 24 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Krajowy Zarząd PZD na mocy tej uchwały upoważnił Zarządy ROD do składania wniosków i podpisywania umów o dotacje celowe przed uzyskaniem zgody WZ/KD na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD.

Podkreślić jednak należy, że z powyższej możliwości mogą skorzystać jedynie te Zarządy ROD, które spełniają łącznie wymienione w niniejszej uchwale przesłanki, tj.: dysponują własnymi środkami w kwocie, która w połączeniu z dotacją, pozwoli na sfinansowanie zadnia oraz brak złożenia wniosku lub zawarcia umowy o dotację przed WZ/KD w 2022 r. spowoduje utratę możliwości jej uzyskania.

Podkreślić należy, iż uchwała Zarządu ROD winna wskazywać: zakres zadania, sposób i termin wykonania zadania, przewidywany koszt wykonania zadania (kosztorys inwestorski) oraz źródła finansowania, w tym wysokość przyznanej dotacji celowej. Ponadto podjęcie takiej uchwały powinno być również poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii komisji rewizyjnej ROD. Przed podpisaniem umowy na dotację celową, Zarząd ROD zobowiązany jest przedstawić OZ PZD dokumenty poświadczające spełnienie ww. przesłanek. W przypadku zakończenia zadania realizowanego na podstawie takiej uchwały, Zarządu ROD zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji na najbliższym WZ/KD.

Rozwiązanie to ma służyć zabezpieczeniu działkowców przez zbyt pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem środków oraz zaciąganiem zobowiązań inwestycyjnych przez Zarządy ROD.

Cala treść uchwały zostanie zamieszczona w najnowszym wydaniu Aktualności Związkowych.

To bardzo ważna inicjatywa, gdyż jak wynika chociażby z badania przeprowadzonego w zakresie otrzymanego w 2021 r. wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych – 613 ogrodów uzyskało pomoc finansową ze środków zewnętrznych na kwotę łączną 10 332 420,72 zł.