Częstochowscy działkowcy mogą już składać wnioski o dotacje.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.
24 lutego 2022
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.
25 lutego 2022
Częstochowscy działkowcy mogą już składać wnioski o dotacje
PP 22.02.2022 15:05

Fot.PL

Miasto rozpoczęło nabór wniosków o dotację na poprawę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych. Dokumenty zbierane będą do końca kwietnia.

Dzięki uchwalonemu przez Radę Miasta programowi można ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne ROD. Każdego roku na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł. Dotacja może zostać udzielona, jeśli ROD znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jego stan techniczny jest zły.

Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną. Przy rozpatrywaniu wniosków ocenie podlega udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację lub środków otrzymywanych na ten cel od innych organów.

Wniosek z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres.

Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na najbliższe trzy lata. Jest kontynuacją programu dotacyjnego na lata 2019-2021.

Źródło: UM Częstochowy