Informacja z posiedzenia Krajowej Rady PZD .

Podziękowanie Krajowej Rady PZD.
29 czerwca 2021
Dotacje Urzędu Miasta dla ROD w 2021r.
29 czerwca 2021

Informacja z uroczystego IX posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 28.06.201 r. – 29.06.2021

W dniu 28 czerwca 2021 r. minęło 40 lat od I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Dla upamiętnieni tego bardzo ważnego dla Związku dnia, odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD, w którym udział wzięła również Krajowa Komisja Rewizyjna PZD. Posiedzenie, które odbyło się w formie zdalnej, otworzył i prowadził Prezes PZD-Eugeniusz Kondracki.

Uroczyste obrady rozpoczął Prezes PZD, który wygłosił referat pt. „Z 40 letnim doświadczeniem w przyszłość Związku”. W swoim wystąpieniu Prezes PZD szeroko odniósł się do historycznego I Krajowego Zjazdu PZD, który uchwalił Statutu PZD i określił zadania Związku. Prezes PZD przywołał największe osiągniecia Związku z 40 lat działalności. Jak podkreślił Prezes PZD wiele zadań wyznaczonych przez I Krajowy Zjazd Delegatów: rozwój ogrodnictwa, samoświadomość działkowców i dążenie do niezależności organizacyjnej, przydział działek, a także otwarcie się na społeczeństwo, racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działek oraz troska o środowisko naturalne, są nadal aktualne i realizowane przez wszystkie struktury Związku. Łącząc przeszłość z przyszłością ogrodnictwa, Prezes PZD powiedział, iż: „Z przeszłości powinniśmy czerpać doświadczenie, a może i natchnienie do dalszej pracy i tworzenia rzeczy potrzebnych działkowcom i społeczeństwu rodzinnych ogrodów działkowych.” – cały referat Prezes PZD opublikowany zostanie w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

Następnie wystąpili członkowie Krajowej Rady PZD: Józef Noski-Prezes Okręgu Śląskiego (Wiceprezes PZD), Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu Łódzkiego (Sekretarz PZD), Edward Galus-Prezes Okręgu Świętokrzyskiego (Członek Krajowego Zarząd PZD), a także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Maria Fojt. Wszyscy w pierwszej kolejności podziękowali Prezesowi PZD-Eugeniuszowi Kondrackiemu za ogromny wkład w stworzenie Związku, a także nieprzerwane 40 – letnie przewodnictwo ruchowi ogrodniczemu w Polsce, które jest gwarancją jego stabilności i rozwoju. Członkowie Krajowej Rady PZD podkreślali również role i znaczenie Związku dla społeczeństwa, potrzebę dalszego rozwoju i walkę o utrzymanie o rodzinnych ogrodów działkowych.

Zdzisław Śliwa-Prezes Okręgu PZD w Poznaniu w imieniu nieobecnego I Wiceprezesa PZD-Tadeusza Jarzębaka wygłosił wystąpienie ze specjalnymi podziękowaniami dla Prezesa PZD-Eugeniusza Kondrackiego, a także dla osób, które współtworzyły Związek 40 lat temu. Prezesowi PZD wręczony został pamiątkowy medal oraz symboliczne koło sternicze, aby dalej mógł prowadzić i kierować Związkiem, za co Prezes PZD serdecznie podziękował.

Po wystąpieniach Krajowa Rada PZD dla upamiętnienia historycznego I Krajowego Zjazdu PZD przyjęła Komunikat w sprawie znaczenia
I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, 
który opublikowany już został na stronie internetowej Związku.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono niezwykle ważny dla Związku temat – walne zebrania w ROD. Prezes PZD podkreślił, iż jest to obecnie najważniejsze zadanie dla struktur PZD, które w pełnej mobilizacji powinny zrobić wszystko, aby walne zebrania w ROD odbyły się. Krajowy Zarząd PZD zapewnił narzędzia do ich prawidłowego przeprowadzenia: wydane i dostarczone do ogrodów zostały wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, a także zaproszenia na walne zebrania. W dyskusji nt. walnych zebrań i wyzwań przed którymi stanęły zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD wzięli: Izabela Ożegalska–Prezes Okręgu Łódzkiego,  Jan Molki-Okręg PZD w Poznaniu, Krystyna Mzurek-Okręg Mazowiecki PZD oraz Barbara Kokot-Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy. Marta Warmuz-Prezes Okręgu Małopolskiego PZD.

Krajowa Rada PZD mając świadomość znaczenia walnych zebrań dla ogrodów i Związku, a także uwzględniając aktualną sytuację w kraju przyjęła Stanowisko w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku.

Dla upamiętnienia uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z okazji rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD przyjęła dwie uchwały:

  •  Nr 1/IX/2021 w sprawie Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, w której m.in. złożyła podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania PZD i do rozwoju ogrodów działkowych w Polsce oraz
  •  Nr 2/IX/2021 w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, która określa najważniejsze zadania Związku na przyszłość.

Krajowa Rada PZD przyjęła również odrębne Podziękowania z okazji

40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla wszystkich ludzi Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów oraz prawa działkowców. Podziękowania zamieszczone zostały na stronie internetowej Związku.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Prezes PZD jeszcze raz podziękował wszystkim za pracę na rzecz budowy i rozwoju Polskiego Związku Działkowców, który jest największą pozarządową organizacją w kraju, zrzeszającą działkowców i dbającą o ich słuszne interesy. Prezes PZD poinformował także, iż wszystkie materiały przyjęte podczas IX uroczystego posiedzenia Krajowej Rady, w tym również referat Prezesa PZD w rozszerzonej wersji, wystąpienia wygłoszone podczas obrad, wydane zostaną w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

 

 

Krajowa Rada PZD