KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.

INFORMACJA .
12 maja 2021
Komunikat Krajowego Zarządu.
31 maja 2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych – 20.05.2021

W związku ze stopniowym luzowaniem przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD – podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 20 maja br. – rozpatrywał kwestię  przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD postanowił wydać następująca informację:

Epidemia wywołana przez COVID-19 spowodowała wprowadzenie przez władze publiczne wielu obostrzeń mających na celu zminimalizowanie transmisji wirusa. Zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie jest obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące w ostatnich miesiącach restrykcje zasadniczo ograniczały organizację spotkań (imprez), w tym większych posiedzeń organów stowarzyszeń. W ogrodach sytuacja ta wykluczała możliwość organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów (dalej: „WZ/KD”). W warunkach ROD nierealnym (od strony technicznej) jest również przeprowadzenie posiedzeń tych organów w trybie zdalnym – łączności na odległość – co teoretycznie jest możliwe na podstawie nowelizacji ustawy –  Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 11 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który dopuszcza – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. – organizację imprez i spotkań do 50 osób, odbywających się na otwartym powietrzu. Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której mowa w tym przepisie, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). Tak więc limit 50 osób dotyczy tylko osób, które nie zostały zaszczepione.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że z czysto formalnego punktu widzenia będzie istniała prawna możliwość organizacji WZ/KD, jednak z istotnymi ograniczeniami.

Po pierwsze, taka możliwość została ograniczona czasowo do bardzo wąskiego przedziału czasowego – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 roku. Chodzi więc o okres tygodniowy. Nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywały po tym okresie. Oznacza to, że niemożliwe w praktyce będzie takie zorganizowanie wielu WZ/KD, aby zostało przeprowadzone dokładnie w tym przedziale czasowym.

Po drugie, dopuszczono możliwość omawianych zgromadzeń jedynie na otwartym powietrzu. A zatem wykluczono możliwość odbywania tego rodzaju spotkań (zebrań) w lokalach. Wprawdzie inny przepis zezwala na odbywanie w lokalach spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, jednak WZ/KD nie zaliczają się do tego typu kategorii. W efekcie znaczna część ROD również z tego względu nie będzie mogła przeprowadzić WZ/KD.

Po trzecie wreszcie, wprowadzono 50-osobowy limit uczestników przedmiotowych zebrań. Stanowi to istotną przeszkodę w organizację WZ/KD. Nie sposób bowiem z góry ograniczyć frekwencji do powyższych limitów. Każdy członek PZD ma bowiem statutowe prawo uczestniczyć w WZ. Z drugiej strony, nawet brak uprzednich ograniczeń organizacyjnych musiałby oznaczać, że WZ/KD mogłoby się odbyć tylko wówczas, gdyby spośród wszystkich zaproszonych członków przybyła tylko taka ich liczba, która nie przekroczyłaby wskazanego limitu. Pewnym złagodzeniem tej restrykcji jest nieuwzględnianie osób zaszczepionych w kontekście 50-osobowego limitu. Ale to równocześnie oznacza, że należałoby odpowiednio identyfikować te osoby poprzez ich legitymowanie zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Przeprowadzenie takich czynności w warunkach ROD może okazać się kłopotliwe i spowodować rozmaite wątpliwości i trudności nie tylko organizacyjne, ale również prawne.

Powyższe ograniczenia wynikają wprost z przepisów. Jednak trudno wyobrazić sobie organizację WZ/KD bez dodatkowych środków ostrożności. Chodzi zwłaszcza o zachowanie odpowiednich reżimów w postaci zakrycia przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także pewnego dystansu od pozostałych uczestników. Te kwestie nie zostały wprost unormowane wobec omawianych zebrań, jednak wydają się zasadne odnośnie WZ/KD. W efekcie tego typu restrykcje musiałyby zostać wprowadzone przez stosowna uchwałę – w trybie wewnątrzorganizacyjnym.

Mając zatem powyższe na uwadze Krajowy Zarząd PZD uznaje, że – w świetle omówionych przepisów – w większości ROD organizacja WZ/KD w składzie i trybie wynikającym ze Statutu PZD może być, o ile nie niemożliwa, to wielce utrudniona. Z tego względu zasadnym jest uznanie, że w zasadniczej części ROD przepisy powszechnie obowiązujące faktycznie wykluczają możliwość odbycia WZ/KD. Dlatego też nowe przepisy liberalizujące restrykcje epidemiczne nie tworzą jeszcze warunków do zmiany wewnątrzorganizacyjnych zasad odbywania WZ/KD w 2021 roku. W szczególności tygodniowy przedział czasowy formalnego obowiązywania nowych ograniczeń nie pozwala na zaproponowanie stabilnych mechanizmów, które pozwoliłyby rzetelnie przeprowadzić kampanię sprawozdawczą w ROD.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD pragnie zapewnić, że będzie w dalszym ciągu bacznie monitorował sytuację prawną i – w razie odpowiedniej zmiany przepisów – dokona odpowiednich zmian regulacji wewnątrzzwiązkowych, które umożliwią ROD przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów). O takich zmianach zostaną natychmiast poinformowani przedstawiciele okręgów, ROD oraz działkowcy.

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD