Komunikat Krajowej Rady – w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy.

Komunikat Krajowej Rady – Fundusz Amortyzacyjny.
4 grudnia 2020
Komunikat Krajowej Rady – zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
4 grudnia 2020

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 04.12.2020

Krajowa Rada PZD z uznaniem odnosi się do inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie rozpoczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu uchwalenie Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Bezwzględnie konieczne są rozwiązania prawne , które będą przyczyniać się do zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych – w tym w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Proponowane przez Polski Związek Działkowców zmiany do w/w ustawy zawierają także propozycje zmian legislacyjnych  w ustawie Prawo Wodne, gdyż projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przewiduje m.in. nowelizacje prawa wodnego.

Wprowadzenie tych zmian jest istotne dla działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, wręcz są one spełnieniem ich oczekiwań. Do Krajowej Rady PZD od dłuższego czasu napływają głosy działkowców i zarządów ROD, z których wyraźnie wynika, że problemem jest niejednolita wykładnia Prawa Wodnego, stosowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Polski Związek Działkowców dostrzegając te głosy podjął szereg działań mających na celu zmianę krzywdzących przepisów, m.in. poprzez dążenie do traktowania celu poboru wody w ROD jako celu rolniczego, wskutek czego działkowcy ponosiliby znacznie niższe opłaty.

Krajowa Rada PZD podczas posiedzenia w dniu 3 grudnia 2020 r. dokonała omówienia istotnej dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych problematyki związanej z zapisami Ustawy Prawo Wodne.

Wynikiem działań Krajowej Rady PZD, a także potwierdzeniem przyjętych przez nią kierunków postępowania są także ostatnie korzystne dla PZD i działkowców wyroki NSA, w których Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko PZD, wskazując, że działalność ogrodnicza, a zatem warzywnictwo, sadownictwo, uprawa ziół czy kwiatów mieści się w kategorii działalności rolniczej. Można mówić powoli o kształtowaniu się linii orzeczniczej w tym zakresie, co daje nadzieje, że kolejne toczące się przed NSA postępowania również będą zakończone z korzyścią dla ROD.

Działkowcy oraz Zarządy ROD wyrażają swoje poparcie dla proponowanych zmian w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nadsyłając do Resortu swoje stanowiska i opinie.

Krajowa Rada PZD pragnie zwrócić uwagę wszystkim organom PZD oraz działkowcom, którzy pragną zająć jeszcze stanowisko w tej sprawie, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Wiślanej, które do tej pory było odpowiedzialne za prowadzenie projektu u.p.s.s. zostało rozwiązane Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 7.10.2020 r. Kierowanie pracami nad projektem powierzone zostało Ministerstwu Infrastruktury. W związku z powyższym wszelkie dalsze wystąpienia prosimy kierować właśnie do tej jednostki pod adres ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Krajowa Rada PZD

Warszawa, 3.12.2020 r.