Fundusz Inwestycji Lokalnych – Program Ministerstwa Rozwoju

Czytamy działkowca .
27 lipca 2020
Pismo do Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego
3 sierpnia 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 28.07.2020

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki?

W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki finansowe mogą być przeznaczone na dotacje dla gmin, miast i powiatów. Rząd szacuje, że pomoc wyniesie od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł dla jednej gminy. Natomiast łącznie w skali całego kraju – 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów).

Na co mogą zostać przeznaczone środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Gminy, miasta i powiaty będą mogły przeznaczyć środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje. Wsparcie może zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych kosztów. Na pewnych warunkach, mogą być one wykorzystane również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy, miasta i powiatu określa załącznik do ww. uchwały Rady Ministrów. I tak przykładowo na rzecz m.st. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania została przeznaczona maksymalna kwota po 93 500 000 zł. Inwestycje finansowe lub dofinansowane ze środków Funduszu będą musiały zostać oznaczone stosownym logo.

Jak będzie można uzyskać środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Wsparcie będzie udzielane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Gminy, miasta i powiaty będą musiały złożyć wniosek według określonego wzoru. Wnioski będą przyjmowane od 27.07.2020 r. do 10.08.2020 r. Po otrzymaniu tych wniosków, wojewoda przygotuje zbiorczą informację, którą przekaże Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 17.08.2020 r. Premier na podstawie otrzymanej informacji od wojewody, złoży dyspozycję wypłaty środków do 31.08.2020 r. Środki będą przekazywane na rachunki bankowe wojewodów, a następnie ww. jednostkom samorządu terytorialnego.

Po wykorzystaniu, środki uzyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych będą musiały być rozliczone na podstawie informacji o wykorzystaniu środków, składanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z określonym wzorem i w terminach określonych w ww. uchwale Rady Ministrów.

Jakie są możliwości uzyskania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych przez  ROD?

Bezpośrednimi beneficjentami ww. środków są gminy, miasta oraz powiaty. Z uwagi jednak, że te środki mogą być przeznaczone przez te jednostki na bliżej nieokreślone inwestycje (rząd tylko przykładowo wymienia na swojej stronie internetowej takie inwestycje jak: „remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania”), warto spróbować pozyskać ww. środki na inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych – istniejących, jak i nowozakładanych. W tym celu:

 

  • zarządy ROD powinny jak najszybciej dokonać oceny potrzeb inwestycyjnych i remontowych w ROD w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej, elektrycznej, ogrodzenia, domów działkowca, siedzib dla zarządów ROD itd.  i wystąpić do miast, gmin, powiatów właściwych ze względu na położenie ROD o ujęcie wartości tych inwestycji we wnioskach o uzyskanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  • Okręgi PZD na podstawie dokonanej oceny w zakresie potrzeb i możliwości tworzenia ROD w poszczególnych gminach, miastach i powiatach powinny jak najszybciej wystąpić do samorządów o ujęcie inwestycji w zakresie budowy nowych lub rozbudowy istniejących ROD, we wnioskach o uzyskanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Jednocześnie przypominamy, że możliwość uzyskiwania przez ROD środków publicznych umożliwia ustawa o ROD. W szczególności art. 4 ustawy o ROD, który stanowi, że „ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia” oraz art. 6 ustawy o ROD – „Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację celu określonego w ust. 1.”

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r.