Posiedzenie Okręgowej Rady PZD.

Komunikat
23 czerwca 2020
Epidemia a walne zebrania .
26 czerwca 2020

Posiedzenie  Okręgowej  Rady  PZD  w  Częstochowie.

W dniu  22.06.2020  roku  w  siedzibie Domu  Działkowca  ROD  „Przyjaźń”  w  Częstochowie  odbyło  się  kolejne  IV  posiedzenie  Okręgowej  Rady  PZD  w  Częstochowie  przy  frekwencji  80 %.

W porządku  posiedzenia  zaplanowano  następujące  tematy:

 1. Aktualna sytuacja  Związku.
 2. Zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania  finansowego  wraz  z  bilansem z  ROD  za  2019
 3. Zatwierdzenie zbiorczego preliminarza  finansowego  z  ROD  na  2020
 4. Informacja Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  zbiorczego  sprawozdania  finansowego  z
 5. Sprawy różne:
 6. Informacja w  sprawie  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych  w  ROD  w  2019
 7. Informacja w  sprawie  planu  realizacji  inwestycji  i  remontów  w  roku
 8. Przygotowanie do  kampanii  sprawozdawczej  w  ROD  w 2020
 9. Zadania dla  Zarządów  ROD  w  związku  z  wprowadzeniem  w życie znowelizowanych  przepisów   ustawy  o  gospodarce
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprezes  Grzegorz  Tasarz  powitał  przybyłych  członków  i  chwilą  ciszy  uczczona  została  pamięć  zmarłego  Prezesa  Okręgu  Pana  Andrzeja  Wosika.  Omawiając  aktualną  sytuację  Związku  i  Okręgu  Wiceprezes  omówił  sprawę  kontroli  i zaleceń  pokontrolnych  Jednostki  Krajowej.  W dalszej  części  wystąpienia  zwrócił  się  z  prośbą  o  wygaszenie  mandatu    dla  Pana  Andrzeja Wosika  w  związku  z  ustaniem  członkostwa  w  Związku.  Sekretarz  Okręgu  zaproponował  wybór  nowego  Prezesa  Okręgu  i  zarekomendował  na  to  stanowisko  dotychczasowego  wiceprezesa  Pana  Grzegorza  Tasarza .  Uczestnicy  posiedzenia  jednogłośnie  zaproponowaną  kandydaturę  przegłosowali.

W  dalszej  części  posiedzenia  Sekretarz  zaproponował  wprowadzenie  zmian  do  Regulaminu  Okręgowej  Rady  poprzez  dopisanie  w  §  6  Regulaminu  pkt. 7  o  treści: „W  sytuacji  wynikającej  z  ogłoszonego  stanu  zagrożenia  epidemiologicznego  posiedzenie  może być  zwołane  i przeprowadzone  w  całości  lub  dla  części  uczestników  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej”.

W  kolejnym  bloku  spraw  Prezes  Grzegorz  Tasarz  poprosił  Główną  Księgową  Okręgu  Panią  Teresę  Dobosz  o  zapoznanie   uczestników  posiedzenia  ze  zbiorczym  sprawozdaniem  finansowym  z  ROD  wraz  z  bilansem  za  2019  rok.  Księgowa  szczegółowo  omówiła    całe  zagadnie.  W  kolejnym  części  księgowa  zapoznała  uczestników  posiedzenia ze  zbiorczym  preliminarzem  finansowym  ROD  na  2020  rok.  W  swoim  wystąpieniu  podkreśliła  oszczędną politykę  naszych  ogrodów oraz  100%  złożenie  tak  sprawozdań  jak  i  preliminarzy  finansowych  przez  ogrody  wraz  z  wymaganymi  załącznikami.

Wiceprzewodniczący    Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Piętak  zapoznał  członków  Okręgowej  Rady  z  oceną  badanych  dokumentów.

Prezes  poprosił  Sekretarza  Okręgu  o  zapoznanie  z  informacjami  w  sprawie  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych.

Sekretarz  omawiając  zagadnienie  podkreślił,  że  w  roku  2019  realizacja  zadań  odbywała  się  na  34  ROD  gdzie  realizowano  46  zadań.  Wartość  zadań  została  w  sprawozdaniach  wyceniona  na  457.107,00  zł. W  roku  2019  udało  się  wykonać  remont  3495 mb ogrodzeń, 2225 mb instalacji  wodnej,  2060 mb instalacji elektrycznej,  1595 m2 budynków  oraz  800  m2  dróg.

Plan  na  2020 jest  o  wiele  bogatszy,  gdyż zakłada  prace  w  42  ogrodach  i  realizację 69  zadań.  Ogrody  planują  wykonać  4366 mb ogrodzeń, 5810 mb instalacji  wodnej,  6300mb  instalacji  elektrycznej,  1441  m2  budynków, 3928 m2 dróg  i  alejek,  1000mb  odwodnień oraz  w  4  ROD  zainstalowanie  monitoringu głównie  w  okolicach  punktu  odbioru  odpadów  komunalnych. Koszt  planowanych  prac  to  kwota  894.755,00 zł.

Sekretarz  przypomniał  również  o  zasadach  przyjętych  do  odbywania  walnych  zebrań  w  ROD  wynikających  z  uchwał  Nr  120/2020  i  155/2020  Jednostki  Krajowej  w tym  zakresie.

Ważnym  tematem  było  przypomnienie  uchwały  Nr  7/III/2020  KR  w  sprawie  gospodarki  odpadami w  ROD.  Zdania  jakie  staja  przez  ROD  są  trudne,  ale  konieczne  do  wykonania  przez  Zarządy  ROD.

W  dyskusji  głos  zabrało  8 członków,  którzy  wysoko  ocenili  przygotowane  przez  prelegentów  materiały  sprawozdawcze.   Duża  troska  przemawiała  w  sprawie  odbywania  walnych zebrań  czy  gospodarki  odpadami.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  Pani  Wiesława  Kilan  przedstawiła propozycję  5  uchwał  i  dwóch  stanowisk.  Dokumenty  te  zostały  przyjęte  jednogłośnie.

Prezes  Grzegorz  Tasarz  podziękował  za  aktywny  udział  w  posiedzeniu  i  zakończył  obrady  podkreślając,  że  przestrzeganie  zasad  epidemiologicznych  zmusza  nas  do  zaproponowanych  obecnie  rozwiązań  i  obostrzeń  w  tym  zakresie.

Przygotował

Sekretarz  Adam  Więcławik