Wystąpienie PZD do Ministra Klimatu.

Komunikat Krajowego Zarządu.
5 grudnia 2019
Informacja Krajowego Zarządu PZD.
12 grudnia 2019

PZD wystąpił do Ministra Klimatu w sprawie wpisu do Rejestru BDO – 11.12.2019

W dniu 10.12.2019 r. PZD wystąpił do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu z wnioskiem o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (zwanego dalej Rejestrem BDO) prowadzonego  przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

Powyższe wystąpienie zostało zainicjowane wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. nowelizacji ustawy „śmieciowej” i niejednolitą wykładnią jej przepisów przejściowych. Nowelizacja umożliwiła ROD, zaliczanym do kategorii nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, „wyjście” z gminnego systemu i bezpośrednie zlecenie ich wywozu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów.  Stąd też obecnie wiele gmin podejmuje uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z ROD, a ogrody stoją przed koniecznością niezwłocznego podpisania umów z przedsiębiorcami zajmującym się odbiorem odpadów. Jednak część z firm odmawia zawierania umów z ROD, argumentując, że nie są one wpisane do Rejestru BDO. W konsekwencji ROD, w tym również inne jednostki PZD, pozbawiane są możliwości realizacji obowiązku zapewnienia wywozu śmieci.

W swoim wystąpieniu, PZD jednocześnie wskazał, że jego zdaniem brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Związek, w tym jego jednostki organizacyjne spełniały przesłanki uzasadniające klasyfikowanie ich do podmiotów zobowiązanych do ujawnienia w Rejestrze BDO. W szczególności, ani PZD, ani poszczególne ROD, nie wprowadzają na rynek produktów, produktów w opakowaniach, nie prowadzą jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz nie gospodarują odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Po uzyskaniu odpowiedzi Ministra Klimatu w tej sprawie, niezwłocznie przekażemy ją do wiadomości Okręgom PZD oraz zarządom ROD.

Treść przedmiotowego wystąpienia PZD –  [ZOBACZ]

 

MAP

 Powrót