Posiedzenie Okręgowej Rady PZD.

Działalność klubu seniora w ROD „Chopin” w Częstochowie.
30 maja 2019
Komunikat Krajowego Zarządu.
10 czerwca 2019

Posiedzenie  Okręgowej   Rady  PZD  w  Częstochowie.

 

W  dniu  29  maja 2019  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Okręgu  Częstochowskiego  odbyło  się  XIII  posiedzenie  Okręgowej Rady  PZD.  W  posiedzeniu  oprócz  członków okręgu,  Głównego  Księgowego  Okręgu  i  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  uczestniczyli  Przewodniczący  Rady  Miasta  Częstochowy  Zdzisław  Wolski,  Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Miasta  Częstochowy  Andrzej  Szczerba,  oraz   radny  Łukasz  Kot.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  po  powitaniu  uczestników  i  zaproszonych  gości  zreferował  aktualną  sytuację  ogrodów  i  Związku,  na  którą  składają  się  nowelizacje  ustaw  prawo  budowlane,  o  planowaniu  przestrzennym,  gospodarce  nieruchomościami  oraz  utrzymaniu czystości  i  porządku  w  gminach.  Poinformował,   że   w dniu  28  maja  2019  roku  odbyło się  spotkanie  z  Prezydentem  Częstochowy  Krzysztofem  Matyjaszczykiem  w  sprawie  gospodarki  odpadami.  Przewodniczący  Rady  Miasta  Zdzisław  Wolski  poinformował  o  dobrej  dotychczasowej  współpracy  samorządu  z  działkowcami  oraz  Prezesem  Związku  Eugeniuszem  Kondrackim.  Potwierdził,  że  samorząd  Częstochowy  nadal  będzie  wspierał  działkowców  i  Związek  w  działaniach  na rzecz  swoich  członków.  Przedstawiciele  Urzędu  Miasta  zaproponowali  pozostawienie  opłat  za odpady  z  terenu  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  dotychczasowym  poziomie  przy  założeniu,  że działkowcy  rozpoczną  proces  segregacji  swoich  odpadów  i  zmniejszy  się   częstotliwość  wywozu  odpadów  do  jednego w  tygodniu.

W  dalszym  punkcie  obrad  Dyrektor  Biura  przedstawił  szczegółową  informację  z  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych   w 2019  roku,  a  Główna  Księgowa   zapoznała  uczestników  posiedzenia  ze  zbiorczym  sprawozdaniem  finansowym  z  ROD  wraz z  bilansem  za  2018  rok  i  zbiorczym  preliminarzem  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  terenu  działania  okręgu  na  2019  rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  dokonał  oceny  przedstawionego  przez  Gł. Księgowa  materiału  i  zawnioskował  o jego  zatwierdzenie.

Przewodniczący  Komisji  Uchwał i  Wniosków  zaproponował  podjęcie  trzech  uchwał,    które  zostały  przyjęte  jednogłośnie.

Informacje  i  zdjęcia  przygotował:

Adam  Więcławik