Informacja Krajowego Zarządu PZD.

Porady prawne
26 marca 2019
Program nowoczesnego zagospodarowania działek.
27 marca 2019

Roszczenia – Senat poparł postulaty działkowców – 26.03.2019

Senat uwzględnił postulaty działkowców i wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa wraca pod obrady Sejmu – kolejne posiedzenie już 3 kwietnia. Warto szybko wystąpić do posłów o akceptację dla senackiej korekty.

21 marca 2019r. Senat przegłosował postulowane przez PZD zmiany do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypominamy, że na skutek inicjatywy rządowej, Sejm wprowadził do ustawy regułę, zgodnie z którą po 20 latach od wywłaszczenia, wygasać ma prawo do żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Sam przepis jest b. korzystny, jednak obawy wzbudziło opóźnienie jego wejścia w życie – o 3 lata. Dzięki kampanii społecznej, w która włączyli się działkowcy z całej Polski, Senat niemalże jednogłośnie poparł korektę skracającą ten termin do 1 roku.  O losach poprawki zadecyduje Sejm.

Zabiegając o zmianę nowelizacji PZD wskazywał, że jakkolwiek wprowadzenie „przedawnienia” żądania zwrotu nieruchomości jest bardzo potrzebne i zasadne, to 3 letni okres odroczenia, w połączniu z rozszerzeniem kategorii nieruchomości objętych prawem zwrotu, rodzi ryzyko wywołania kolejnej fali roszczeń reprywatyzacyjnych. Nadmierne wydłużenie okresu na zgłaszanie roszczeń może w szczególności sprzyjać narastaniu patologii, znanych z reprywatyzacji warszawskiej.

W stolicy mówi się o swoistym przemyśle reprywatyzacyjnym – powstały firmy specjalizujące się w wybudzaniu roszczeń do nieruchomości i przejmowaniu ich za ułamek wartości. W efekcie beneficjentami procesu reprywatyzacji nie są osoby pokrzywdzone, ale handlarze roszczeń. Co istotne, wiele wskazuje na to, że cały proceder obrósł wynaturzeniami i patologiami. W efekcie częstokroć nie ma on nic wspólnego z zadośćuczynieniem dawnym krzywdom, a stał się jedynie źródłem fortun, powstających kosztem majątku publicznego oraz osób i podmiotów, które w dobrej wierze inwestowały w nieruchomości nie wiedząc o roszczeniach. PZD wskazywał, że opóźnienie wejścia w życie nowelizacji w ugn zrodzi ryzyko, że analogiczne zjawisko nasili się w całym kraju. Warto podkreślić, że roszczenia nie zagrażają wyłącznie ogrodom. Problem może dotknąć chociażby szkoły, bloki komunalne, szpitale i inne obiekty publiczne, nawet te wybudowane przed 50-ciu, czy 60- ciu laty.

O losach poprawek senackich zadecydują posłowie. W najbliższych dniach PZD planuje skierowanie do wszystkich klubów i kół poselskich oraz indywidualnych posłów wystąpień, w których poprosi o poparcie zmian przyjętych przez Senat. Warto, aby tak jak w Senacie, w akcję zaangażowały się również ogrody i indywidualni działkowcy.

BP

Załącznik: Tekst poprawki senackiej wraz z uzasadnieniem

Załącznik plikowy do pobrania

ugn_poprawki_senackie_z_uzasadnieniem_przesane_do_sejmu.pdf

 Powrót